Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 16/07/2016-18:24:00 PM
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016
(MPI) – Ngày 07/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016.

Theo Nghị quyết, trong 6 tháng đầu năm 2016, công tác xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có chuyển biến rõ rệt, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng, nhất là nợ đọng kéo dài, không để có khoảng trống pháp lý do chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành. Phần lớn các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh có hiệu lực trước và từ ngày 01/7/2016 thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh đã được xây dựng, ban hành, bảo đảm tiến độ, đúng trình tự, thủ tục quy định. Nghị quyết nêu rõ, kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt 5,52%, lạm phát được kiểm soát, tổng đầu tư toàn xã hội tăng. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng cao. Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Số doanh nghiệp thành lập mới cùng với số vốn đăng ký tăng. An ninh, chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn không ít khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng nông nghiệp sụt giảm do hạn hán, xâm nhập mặn rất nghiêm trọng; Công nghiệp khai khoáng giảm mạnh; Chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng; Giải ngân vốn đầu tư công chậm; Xuất khẩu đạt thấp. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều yếu kém. Công tác xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Ô nhiễm môi trường biển gây chết hải sản ở một số tỉnh ven biển miền Trung ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sản của xuất của người dân.

Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ; Ưu tiên thời gian, nguồn lực thực hiện các giải pháp xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; Đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương; Tăng cường thực hiện tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực; Đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện, đưa cơ chế, chính sách phát huy hiệu quả.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các kịch bản về khả năng tăng trưởng và lạm phát để chủ động điều hành phù hợp trong mọi tình huống, nhất là tác động của việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Rà soát các dự án ODA và nguồn vốn vay ưu đãi, đề xuất Thủ tướng Chính phủ loại bỏ các dự án không cần thiết, kém hiệu quả. Theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thực chất. Đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện để chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Khắc phục ngay tình trạng chậm triển khai hoặc để quá hạn các nhiệm vụ. Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ chuyển biến tích cực hơn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

Về tình hình triển khai, giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong thời gian sớm nhất.

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sử dụng “Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm so với cùng kỳ năm trước” làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho “CPI của tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước” trong công tác lập kế hoạch, điều hành và đánh giá lạm phát của nền kinh tế. Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội quyết định việc thay thế nêu trên. Tính toán và báo cáo lại Quốc hội các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và năm 2016 có liên quan đến yếu tố lạm phát trình Quốc hội thông qua, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP tại một số Bộ, ngành, địa phương để triển khai trong năm 2016.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản với Văn phòng Chính phủ và công khai tiến độ xử lý hồ sơ công việc trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trong năm 2016 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công Quốc gia./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1294
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.