Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 26/10/2016-14:55:00 PM
Dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017
(MPI) – Ngày 24/10/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8836/BKHĐT-TH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (các Bộ, ngành Trung ương và địa phương) về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Công văn, căn cứ Luật đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2017 các Bộ, ngành Trung ương và địa phương cụ thể như sau:

Về dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020, căn cứ dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo: Dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020; Danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn NSTW (trong nước) năm 2016 Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương; Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản vốn NSTW đến ngày 31/12/2014, nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thu hồi của từng bộ, ngành Trung ương và địa phương; Danh mục dự án và dự kiến mức vốn tối thiểu kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW để thu hồi các khoản ứng trước đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thu hồi của bộ, ngành trung ương và địa phương; Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài (vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 của bộ, ngành trung ương và địa phương (bao gồm các dự án đã được giao kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016).

Trên cơ sở tổng mức vốn nêu trên, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn cho các ngành, lĩnh vực, chương trình theo các nguyên tắc chung là việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của quốc gia, của các ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc phân bổ vốn tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công, Luật NSNN... Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn NSNN và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương; Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; Bố trí đủ vốn cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững đã được Quốc hội phê duyệt; Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Căn cứ các nguyên tắc, tiêu chí chung, trên cơ sở tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn được giao, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương dự kiến danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các nguyên tắc cụ thể bao gồm: Danh mục dự án và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 bố trí cho từng dự án phải bao gồm danh mục dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch năm 2016 và dự kiến bố trí kế hoạch năm 2017; Bố trí đủ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW đến hết ngày 31/12/2014, nhưng đến hết kế hoạch năm 2015 chưa bố trí nguồn để thanh toán. Bố trí đủ mức vốn tối thiểu kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 để thu hồi các khoản vốn ứng trước theo quy định tại Nghị quyết số 62/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bố trí đủ vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài nguồn NSTW theo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; Bố trí đủ phần vốn nhà nước đóng góp để đầu tư các dự án theo hình thức PPP...

Theo Công văn, về dự kiến mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017, căn cứ dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 của Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo: Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017 của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW năm 2017.

Trong đó, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017, phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Phù hợp với các quy định của Luật đầu tư công, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch năm 2017 phải thuộc danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020.

Theo Công văn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương chuẩn bị báo cáo theo các nội dung hướng dẫn và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính và qua thư điện tử theo địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 04/11/2016. Đồng thời, sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn để báo cáo phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên Hệ thống./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4069
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.