Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 20/10/2016-10:21:00 AM
Quy chế Quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(MPI) – Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) nhằm quy định chi tiết về xây dựng kế hoạch, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn, tổ chức, điều phối, theo dõi, kiểm tra và đánh giá trong quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG.

Quyết định nêu rõ, việc quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG phải phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cấp ở địa phương; Vai trò giám sát của cộng đồng trong quản lý và điều hành thực hiện các CTMTQG. Bên cạnh đó, đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG; Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội để thực hiện các CTMTQG; Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan trong quản lý, điều hành thực hiện CTMTQG. Đồng thời, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia, đóng góp của cộng đồng dân cư vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các CTMTQG.

Quyết định quy định về việc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương được lập trong thời hạn 5 năm, cùng với kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội để tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương được lập cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm để triển khai kế hoạch thực hiện CTMTQG. Đồng thời quy định về việc lập, tổng hợp kế hoạch thực hiện CTMTQG trên địa bàn cấp xã.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Mục tiêu, chi tiêu và tổng ngân sách Trung ương thực hiện từng CTMTQG giai đoạn 5 năm trước ngày 20/12 cuối kỳ kế hoạch giai đoạn trước và năm kế hoạch chi tiết theo nội dung, dự án thành phần thuộc CTMTQG trước ngày 30/11 hằng năm.

Theo Quyết định, các CTMTQG chịu sự giám sát cộng đồng với những nội dung giám sát gồm: Việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, điều hành các CTMTQG, các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước; Các dự án đầu tư thực hiện CTMTQG sử dụng một phần vốn đóng góp của người dân, vốn huy động khác tại địa phương; Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các nội dung, hoạt động và nhiệm vụ của từng CTMTQG; Việc thực hiện công khai, minh bạch trong đầu tư công, trong quản lý ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Luật đầu tư công và Điều 15 Luật ngân sách nhà nước; Phát hiện những việc làm xâm hại đến lợi ích của cộng đồng, những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường sinh sống của cộng đồng và những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của chương trình.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình ban hành các quy định về quản lý và điều hành thực hiện các CTMTQG, ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý và điều hành thực hiện các CTMTQG, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư thực hiện các CTMTQG. Đề xuất mức cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện từng CTMTQG giai đoạn 5 năm và hằng năm.

Đồng thời, chủ trì giao mục tiêu, nhiệm vụ và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện từng CTMTQG trong giai đoạn 5 năm và hằng năm cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Ban hành các văn bản hướng dẫn các chủ CTMTQG, các cơ quan thực hiện CTMTQG xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả huy động nguồn lực, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện CTMTQG hằng năm, giữa kỳ và giai đoạn 5 năm. Tham gia với các chủ CTMTQG xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn của các chương trình. Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư trên địa bàn cấp xã có sự tham gia của cộng đồng vào thực hiện CTMTQG. Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện CTMTQG theo nội dung quy tại Điều 17 của Quy chế. Chủ trì tổng hợp Báo cáo kết quả thực hiện CTMTQG hằng năm, giữa kỳ, kết thúc giai đoạn hoặc đột xuất theo nội dung quy định tại Điều 16, Điều 18 Quy chế. Chủ trì tổng hợp và đề xuất phương án xử lý các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quản lý, điều hành thực hiện các CTMTQG, trình cấp có thẩm quyền quyết định./.


File đính kèm:
Quyetdinh41.2016.TTg.pdf
Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 916
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.