Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 20/10/2016-14:32:00 PM
Dự thảo Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

(MPI) - Nhằm quy định chi tiết về báo cáo dự kiến, tình hình thực hiện, giải ngân và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Theo Dự thảo, Hệ thống thông tin, dữ liệu về đầu tư công có địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn, gồm các hệ thống thành phần như sau: Hệ thống thông tin về các chương trình, dự án đầu tư công trên toàn quốc; Hệ thống lập kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; Hệ thống theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm.

Dự thảo quy định rõ về báo cáo dự kiến, tình hình thực hiện, giải ngân và đánh giá kế hoạch đầu tư công. Theo đó, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương quản lý chương trình, dự án thực hiện gửi quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và gửi quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.

Về báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Dự thảo quy định, đối với báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn bao gồm các nội dung: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn trước; Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Mục tiêu, định hướng đầu tư trong trung hạn; Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn; Dự kiến tổng mức đầu tư để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trong trung hạn, bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, hoàn trả các khoản ứng trước, hoàn trả các khoản vốn vay khác của ngân sách địa phương để đầu tư; Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; Sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án trong trung hạn phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm; Giải pháp thực hiện và dự kiến kết quả đạt được.

Đối với báo cáo kế hoạch đầu tư công hằng năm bao gồm các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm trước; Định hướng đầu tư công trong năm kế hoạch; Khả năng huy động và cân đối các nguồn vốn thực hiện trong năm kế hoạch; Lựa chọn danh mục dự án và mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án phù hợp với danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng cân đối nguồn vốn kế hoạch hằng năm; Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện và dự kiến kết quả đạt được.

Đồng thời, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Trách nhiệm báo cáo về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của chủ đầu tư, chủ dự án thành phần; Chất lượng số liệu báo cáo; Hình thức báo cáo.

Thông tư này được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 05/2007/TT-BKHĐT ngày 09/8/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1127
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.