Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 20/10/2016-15:02:00 PM
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017.

Quyết định này quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020 theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách.

Nguyên tắc áp dụng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để xây dựng dự toán chi ngân sách của từngBộ, cơ quan Trung ương, dự toán chi ngân sách của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã).

Định mức phân bổ cho các Bộ, cơ quan Trung ương

Theo Quyết định, định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính đối với khối các cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan thi hành án dân sự, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ là 55 triệu đồng/biên chế.

Áp dụng định mức theo phương pháp lũy thoái đối với Bộ Tư pháp (không bao gồm cơ quan thi hành án dân sự), các Bộ, cơ quan Trung ương (trừ các cơ quan nêu trên và các cơ quan, đơn vị, tổ chức đặc thù ở Trung ương), số biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao cho từng Bộ, cơ quan Trung ương được chia thành các bậc khác nhau với quy mô biên chế của bậc đầu tiên là 100 biên chế trở xuống. Định mức phân bổ ngân sách giảm dần theo các bậc biên chế. Cụ thể, từ 100 biên chế trở xuống, tính 54 triệu đồng/biên chế; Từ biên chế thứ 101 - 500, tính 50 triệu đồng/biên chế; Từ biên chế thứ 501 - 1000, tính 48 triệu đồng/biên chế; Từ biên chế 1.001 trở lên, tính 45 triệu đồng/biên chế.

Về phân bổ dự toán chi quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đặc thù ở Trung ương như: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ được tính trên cơ sở định mức, chế độ, tiêu chuẩn và các nhiệm vụ chi đặc thù của các cơ quan này; Đối với, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và các đơn vị thực hiện khoán chi hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền (Kho bạc Nhà nước, cơ quan Thuế, Hải quan...) được vận dụng định mức phân bổ chi quản lý hành chính để xây dựng mức chi cho cơ quan, đơn vị mình.Các hội đặc thù, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở biên chế hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao và mức chi thường xuyên theo định mức phân bổ, khuyến khích các Bộ, cơ quan Trung ương tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức và tăng chi cho các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Theo Quyết định, dự toán chi quản lý hành chính các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách (từ năm 2018 - 2020), được xác định theo biên chế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và định mức phân bổ chi quản lý hành chính điều chỉnh tăng/giảm theo khả năng ngân sách nhà nước do Chính phủ trình Quốc hội quyết định trong phương án phân bổ ngân sách trung ương hằng năm.

Về phân bổ dự toán chi các đơn vị sự nghiệp công lập, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh của ngân sách trung ương, căn cứ vào nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đối với con người, nhiệm vụ đặc thù của quốc phòng, an ninh và khả năng cân đối ngân sách trung ương hằng năm, Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

Định mức phân bổ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm chi sự nghiệp giáo dục; Đào tạo và dạy nghề; Y tế; Quản lý hành chính; Văn hóa – thông tin; Phát thanh, truyền hình; Thể dục thể thao; Đảm bảo xã hội; Quốc phòng; An Ninh; Khoa học và công nghệ; Kinh tế; Bảo vệ môi trường.

Trong đó, đối với chi sự nghiệp giáo dục, định mức được phân bổ theo dân số trong độ tuổi đến trường từ 1 – 18 tuổi và định mức phân bổ cụ thể cho từng vùng: Đô thị là 2.148.100 đồng/người dân/năm; Đồng bằng là 2.527.200 đồng/người dân/năm; Miền núi – vùng đồng bào dân tộc ở đồng bằng, vùng sâu là 3.538.100 đồng/người dân/năm và Vùng cao – hải đảo là 5.054.400 đồng/người dân/năm…

Quyết định quy định rõ, đối với những địa phương khó khăn hoặc có dân số thấp, được phân bổ thêm theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số như sau: Các địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được phân bổ thêm 9%; Các địa phương có dân số dưới 400 nghìn dân được phân bổ thêm 16%; Các địa phương có dân số từ 400 nghìn dân đến dưới 600 nghìn dân được phân bổ thêm 14%; Các địa phương có dân số từ 600 – 900 nghìn dân được phân bổ thêm 12%. Trường hợp địa phương đáp ứng từ hai tiêu chí trở lên, chỉ được phân bổ theo tiêu chí hỗ trợ cao nhất. Đặc biệt, các tỉnh, thành phố có dân số bình quân/huyện dưới 85 nghìn dân được phân bổ thêm 5% số chi tính theo định mức dân số.

Theo Quyết định, đối với các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định đối với các chính sách mới, chính sách tăng mức chi so với định mức đã tính trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách. Các chế độ chính sách đã tính năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách không thay đổi kinh phí, các địa phương chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện. Trong trường hợp có thừa thiếu kinh phí so với mức đã bố trí năm đầu thời kỳ ổn định, các địa phương có báo cáo kết quả thực hiện, giao Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau để các địa phương có nguồn triển khai thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ở Trung ương căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc để làm căn cứ tổ chức thực hiện, bảo đảm khớp đúng về tổng mức, phù hợp với đặc điểm thực tế và nguồn thu của từng đơn vị trực thuộc, thực hiện công khai, minh bạch và theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và các địa phương phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; Thực hiện công khai, minh bạch ngân sách theo quy định; Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1755
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.