Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 07/12/2016-08:39:00 AM
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016

Ảnh: Internet
(MPI) - Ngày 05/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016.

Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế

Theo Nghị quyết, trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp, về Đề án xây dựng đặc khu kinh tế, Chính phủ thống nhất nguyên tắc xây dựng mô hình 03 đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thuộc tỉnh theo định hướng mỗi đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt lựa chọn phát triển thế mạnh riêng có, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi đơn vị, tạo động lực phát triển mới, bảo đảm phân bổ nguồn lực theo vùng, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện các Đề án đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Đề xuất cấp có thẩm quyền các chính sách đặc thù để xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt cho từng đơn vị; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của Chính phủ, hoàn thiện báo cáo về các Đề án, trong đó cập nhật, phân tích, đánh giá tổng thể kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực này; Đề xuất các nhóm chính sách kinh tế ưu đãi đặc thù áp dụng cho các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất chính sách đặc thù của các tỉnh, ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, cơ quan liên quan lập đề nghị xây dựng các dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Vân Đồn; Bắc Vân Phong; Phú Quốc, báo cáo Chính phủ cho ý kiến để trình Quốc hội.

Tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 11 năm 2016

Tại Nghị quyết, Chính phủ biểu dương tinh thần làm việc quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các Bộ, cơ quan thời gian qua. Qua công tác kiểm tra, đôn đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có nhiều chuyển biến rõ nét, số nhiệm vụ quá hạn giảm nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nhiệm vụ về xây dựng thể chế hoặc nội dung phức tạp còn để quá hạn.

Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực thi hành. Khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan. Chủ động đổi mới cách thức làm việc theo hướng kiến tạo, thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý. Đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không chuyển công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ, cơ quan, địa phương lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra; Thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; Thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn. Tổ công tác tiếp tục tổ chức kiểm tra một số Bộ, cơ quan, địa phương, trước mắt tập trung vào một số Bộ, cơ quan có cách làm hay để nhân rộng mô hình hoặc Bộ, cơ quan có khối lượng công việc nhiều nhưng cách thức làm việc còn trì trệ, kém hiệu quả để kịp thời xác định nguyên nhân, chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng.

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chính phủ thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ về một số nhiệm vụ cơ bản triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở 05 nhóm giải pháp của Nghị quyết và Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trong đó, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương và thời hạn hoàn thành; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để lấy ý kiến thành viên Chính phủ; Tiếp thu, hoàn thiện để báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2016.

Định hướng xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Chính phủ xác định năm 2017 là năm then chốt của kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, Nghị quyết này đóng vai trò quan trọng, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ năm 2017, trong đó cần phân tích, đánh giá sát bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực; Lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng; Xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp của Bộ, cơ quan, địa phương, lộ trình và trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu, kể cả chế tài xử lý trong trường hợp chậm thực hiện nhiệm vụ giao, hạn chế nêu nhiệm vụ chung chung, không rõ ràng.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương chủ động phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong năm 2017, đặc biệt là các giải pháp về chính sách, tạo động lực phát triển, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/12/2016 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp; Khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2016 để gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ; Tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để tổ chức quán triệt tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương cuối tháng 12/2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan.

Chính phủ giao các Bộ, cơ quan, địa phương góp ý dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/12/2016. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu, gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12/2016. Các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đổi mới biện pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp còn lại trong tháng cuối năm, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2016; Quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ ngày đầu, tháng đầu; Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, ngành Trung ương và địa phương giao và triển khai thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2017.Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12/2016.

Chính phủ giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế để chủ động có phương án, giải pháp ứng phó; Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện xu thế và diễn biến mới của kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất các chủ trương điều hành ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Trong năm 2017, từng Bộ, ngành Trung ương và địa phương triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, nhất là kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, kinh phí mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền để dành nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định liên quan đến phòng, chống tiêu cực trong cổ phần hóa, nhất là giá trị lợi thế quyền được thuê đất, giao đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo sát sao tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức tiêu cực, nhũng nhiễu, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tập trung hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát, xóa bỏ cơ chế xin – cho; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát tiêu cực. Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước không tổ chức chúc Tết, tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Từng thành viên Chính phủ nghiêm túc triển khai các nội dung theo yêu cầu của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, đặc biệt là các nội dung đã cam kết trước Quốc hội và cử tri; Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các nghị định mà cử tri và các đại biểu Quốc hội kiến nghị; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 4/2017 để báo cáo tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV; Chấp hành nghiêm túc các quyết nghị của Chính phủ theo quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ, nhất là trong công tác xây dựng thể chế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. Chính phủ thống nhất với các nội dung, kiến nghị nêu trong Báo cáo số 9872/BC-BKHĐT ngày 28/11/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Các Bộ, ngành Trung ương, địa phương tập trung chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016, bảo đảm sử dụng hiệu quả và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phân tích, đánh giá, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016, rút ra bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trong năm 2017, báo cáo Chính phủ tại phiên họp tháng 12/2016.

Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết số liệu giải ngân 9 tháng kế hoạch vốn đầu tư nước ngoài nguồn ngân sách trung ương năm 2016 của từng dự án của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trước ngày 10/12/2016; Giải trình rõ số liệu giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016 một số địa phương vượt kế hoạch được giao để tổng hợp giải trình, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chuyển kế hoạch vốn nước ngoài trước ngày 15/12/2016. Thông báo cắt giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 theo đề nghị của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 634
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.