Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
English
a A
Ngày 30/06/2017-08:56:00 AM
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017

1. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 (Báo cáo số 241/BC-TCTK ngày 27/9/2017 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

- Tăng trưởng kinh tế: GDP 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28% và ước tính quý III tăng 7,46%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Tính đến trung tuần tháng Chín, cả nước gieo cấy được 1.561,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 98% cùng kỳ năm 2016, trong đó các địa phương phía Bắc đã kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 1.132,9 nghìn ha, bằng 98,3%; Các địa phương phía Nam gieo cấy 428,2 nghìn ha, bằng 97,4%. Diện tích rừng trồng tập trung của cả nước 9 tháng ước tính đạt 162,5 nghìn ha, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2016; Số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 84,4 triệu cây, tăng 2,6%; Sản lượng gỗ khai thác đạt 7.916 nghìn m3, tăng 8,1% do thị trường tiêu thụ sản phẩm gỗ được mở rộng. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2017 ước tính đạt 5.125,9 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó cá đạt 3.699,6 nghìn tấn, tăng 4,1%; Tôm đạt 603 nghìn tấn, tăng 8%.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung 9 tháng năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức tăng 7,1% của cùng kỳ năm 2016 và mức tăng 7,2% của 8 tháng năm 2017.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 9 tháng năm nay, cả nước có 93.967 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 902,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4%. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên hơn 115 nghìn doanh nghiệp.

- Hoạt động dịch vụ: Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2%.

- Khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng ước tính đạt 9.448,3 nghìn lượt người, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

- Hoạt động đầu tư phát triển: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 1.128,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2016 và bằng 33,9% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 401,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,6% tổng vốn và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2016; Khu vực ngoài Nhà nước đạt 450,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,9% và tăng 15,9%; Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 276,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,5% và tăng 13,5%.

- Thu, chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2017 ước tính đạt 786,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán năm; Tổng chi ngân sách Nhà nước ước tính đạt 851,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,2% dự toán năm.

- Xuất nhập khẩu: Tính chung 9 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 154 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016; Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 154,5 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2016.

- Chỉ số giá tiêu dùng: CPI bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 3,79% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2017 tăng 1,45% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

- Dân số, lao động: Dân số trung bình năm 2017 của cả nước ước tính 93,7 triệu người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/10/2017 ước tính là 54,88 triệu người, tăng 446,4 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016.

2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017(Báo cáo số 152/BC-TCTK ngày 28/6/2017 của Tổng cục Thống kê)

- Tổng sản phẩm trong nước: GDP 6 tháng đầu năm 2017 ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý I tăng 5,15%; quý II đã khởi sắc hơn quý I với tốc độ tăng 6,17%.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay ước tính đạt 3.077,4 nghìn ha, giảm 5,7 nghìn ha so với vụ đông xuân năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2017, diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 100,5 nghìn ha, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 55,1 triệu cây, tăng 0,7%, sản lượng củi khai thác đạt 14,1 triệu ste, tăng 0,7%, sản lượng gỗ khai thác đạt khá với 4.835 nghìn m3, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 3.328,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 1.668,2 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 1.660,6 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước (quýI tăng 4,3%,quýII tăng 7,8%), tuy thấp hơnmức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 5,8% của 5 tháng đầu năm.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm nay, cả nước có 61.276 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 596,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% về số doanh nghiệp và tăng 39,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 24%. Nếu tính cả 859,2 nghìn tỷ đồng của 18,1 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2017 là 1.455,4 nghìn tỷ đồng.

- Hoạt động dịch vụ: Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.924,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,4% (cao hơn mức tăng 8,1% của cùng kỳ năm 2016).

- Dịch vụ vận tải, du lịch: Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, vận tải hành khách đạt 1.977,5 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 88,9 tỷ lượt khách.km, tăng 8,5%; Vận tải hàng hóa đạt 705,2 triệu tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và 130,6 tỷ tấn.km, tăng 5,8%. Khách quốc tế đến nước ta đạt 6.206,3 nghìn lượt người, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động ngân hàng: Tính đến thời điểm 20/6/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,69% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 8,07%), huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,89% (cùng kỳ năm trước tăng 8,23%), tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2017 đạt 7,54% (mức tăng cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây).

- Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 674,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,8% GDP.

- Thu, chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2017 ước tính đạt 500,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán năm, trong đó thu nội địa 399,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3%, thu từ dầu thô 21,1 nghìn tỷ đồng, bằng 55,1%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 80,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8%. Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 533,4 nghìn tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 398,9 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5%, chi trả nợ lãi 50 nghìn tỷ đồng, bằng 50,5%, riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,3% dự toán năm.

- Xuất, nhập khẩu: Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 97,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 100,5 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2017 nhập siêu 2,70 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,92 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,22 tỷ USD.

- Chỉ số giá tiêu dùng: CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 6/2017 tăng 0,20% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 01/7/2017 ước tính là 54,5 triệu người, tăng 162,2 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016, bao gồm: Lao động nam 28,3 triệu người, chiếm 52,0%; Lao động nữ 26,2 triệu người, chiếm 48,0%.

3. Ba tháng đầu năm 2017 (theo Báo cáo số 56/BC-TCTK ngày 28/3/2017 của Tổng cục Thống kê)

- Tổng sản phẩm trong nước: GDP quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I các năm 2012-2014, nhưng thấp hơn so với mức tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,48% của cùng kỳ năm 2016.

- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản quý I năm nay theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 181,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Nông nghiệp đạt 138,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,41%; Lâm nghiệp đạt 6,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5,04%; Thủy sản đạt 36,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,59%.

- Sản xuất công nghiệp: Tính chung quý I năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của cùng kỳ một số năm gần đây.

- Hoạt động của doanh nghiệp: Trong quý I năm nay, cả nước có 26.478 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 271,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% về số doanh nghiệp và tăng 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 30,9%. Nếu tính cả 325,4 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý I là 596,6 nghìn tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm còn có 9.271 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý I năm nay lên hơn 35,7 nghìn doanh nghiệp.

- Hoạt động dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong quý I ước tính đạt 921,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,2% (thấp hơn mức tăng 7,5% của quý I năm 2016).

- Vận tải hành khách và hàng hóa: Tính chung 3 tháng đầu năm, vận tải hành khách đạt 969,9 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 44,1 tỷ lượt khách.km, tăng 9,4%. Vận tải hàng hóa đạt 350,1 triệu tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước và 64,4 tỷ tấn.km, tăng 6,7%.

- Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I ước tính đạt 3.212,5 nghìn lượt người, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động ngân hàng: Tính đến thời điểm 20/3/2017, tổng phương tiện thanh toán tăng 2,88% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 3,08%). Huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,43% (cùng kỳ năm 2016 tăng 2,26%). Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm đã tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây đạt 2,81%.

- Hoạt động xây dựng: Giá trị sản xuất xây dựng quí I năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 225,8 nghìn tỷ đồng, theo giá so sánh 2010 ước tính tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động đầu tư phát triển: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 99,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực ngoài Nhà nước đạt 117,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,4% và tăng 13,8%; Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 80,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,1% và tăng 6,2%.

- Thu, chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/3/2017 ước tính đạt 216,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán năm, trong đó thu nội địa 175,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,7%; Thu từ dầu thô 9 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 32,2 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9%. Tổng chi ngân sách Nhà nước đến thời điểm 15/3/2017 ước tính đạt 229,1 nghìn tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 32,6 nghìn tỷ đồng, bằng 9,1%; Chi thường xuyên 173,2 nghìn tỷ đồng, bằng 19,3%; Chi trả nợ lãi 23 nghìn tỷ đồng, bằng 23,2%; Chi trả nợ gốc ước tính đạt 38,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán năm.

- Xuất, nhập khẩu: Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu đạt 45,6 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2017 nhập siêu 1,90 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,06 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,16 tỷ USD.

- Chỉ số giá tiêu dùng: CPI bình quân quý I tăng 4,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2016, cao hơn so với mức của cùng kỳ 3 năm gần đây. Lạm phát cơ bản bình quân tăng 1,66% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

- Lao động, việc làm: Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/4/2017 ước tính là 54,5 triệu người, tăng 104,9 nghìn người so với cùng thời điểm năm 2016, bao gồm: Lao động nam 28,0 triệu người, chiếm 51,4%; lao động nữ 26,5 triệu người, chiếm 48,6%./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2233
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn