Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 12/06/2017-08:40:00 AM
Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hiện đại hóa hành chính
(MPI) – Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được chia làm 2 nhóm, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư được xếp vào nhóm 1 có Chỉ số CCHC trên 80% cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao.
Chỉ số thành phần Hiện đại hóa hành chính các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được đánh giá trên 7 lĩnh vực, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Cải cách tài chính công. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC luôn được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, chỉ đạo sát sao. Việc tuyên truyền, thực hiện CCHC được thực hiện thường xuyên, lồng ghép với các công việc chuyên môn cụ thể và đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản hóa, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế cũng như tuân thủ các quy định hiện hành.

Thứ hai, cải cách thể chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt 85.71% số điểm tại lĩnh vực này. Cụ thể đã xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền 32 văn bản quy phạp pháp luật (VBQPPL), trong đó có 03 dự án Luật, 09 dự thảo nghị định, 05 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 15 Thông tư. Đã rà soát 778 VBQPPL, cập nhật lên Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật, đồng thời, kiểm tra, rà soát bổ sung 26 VBQPPL ban hành trong năm 2016.

Thứ ba, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc và Bộ Giao thông vận tại là 6 đơn vị đứng đầu Chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đạt kết quả 100%. Cụ thể, Bộ đã ban hành 14 Thông tư, phối hợp ban hành 02 Thông tư liên tịch, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư. Bộ cũng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài nhằm đơn giản hóa TTHC đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp. Đã tham gia ý kiến và thẩm định đối với 10 VBQPPL với tổng cộng 200 TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Thứ tư, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt 100% số điểm trên cả 3 tiêu chí Tuân thủ các quy định của Chính phủ về tổ chức bộ máy; Kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Thực hiện phân cấp quản lý.

Thứ năm, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) theo Quyết định số 1700/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tương ứng với các vị trí và khung năng lực của tứng vị trí theo quy định. Đối với viên chức, trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp đã được thẩm định, phê duyệt năm 2014, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc bố trí, sắp xếp, quản lý, sử dụng người làm việc theo vị trí việc làm đã xây dựng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trong và ngoài nước luôn được chú trọng, góp phần đáng kể trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng và thái độ làm việc, hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của CBCCVC.

Thứ sáu, về cải cách tài chính công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được xếp hạng trong nhóm 1, đạt 100% số điểm tại cả 2 tiêu chí Tỷ lệ % thực hiện cơ chế tự chủ kinh phí quản lý hành chính và Tỷ lệ % thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ bảy, về hiện đại hóa hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên mạng Internet, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) – truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2020.

Theo Báo cáo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông về mức độ ứng dụng CNTT năm 2016, được xây dựng trên cơ sở số liệu báo cáo tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các Bộ, ngành, mức độ triển khai ứng dụng CNTT của các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ, ngành) được đánh giá trên 6 nhóm tiêu chí là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Triển khai ứng dụng CNTT; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Trong năm 2016, công tác ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử đã được lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, đẩy mạnh triển khai, thể hiện trong công tác xây dựng kế hoạch, chính sách đến công tác triển khai thực hiện. Kết quả ứng dụng CNTT đã góp phần cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Bộ, đồng thời cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Về hạ tầng kỹ thuật CNTT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được xếp hạng trong nhóm 1, đáp ứng được việc triển khai các ứng dụng CNTT và nhu cầu công việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Tỷ lệ CBCCVC cần có máy tính để làm việc đều được trang bị đầy đủ, đồng thời được kết nối Internet và có mạng diện rộng (WAN).

Trong ứng dụng CNTT của Bộ đã được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả cao trong phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành. Kiến trúc ứng dụng CNTT trong nội bộ rõ ràng, tạo nền tảng cho việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Cụ thể, 100% các đơn vị đã ứng dụng Hệ thống Quản lý thông tin tổng thể và Hệ thống thư điện tử của Bộ; Hệ thống lưu trữ điện tử cơ bản đã được số hóa; Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ đã kết nối, liên thông với trục liên thông quốc gia do Văn phòng Chính phủ triển khai theo yêu cầu tại Nghị quyết số 36ª/NQ-CP, đồng thời công khai số lượng văn bản trao đổi điện tử, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ, triển khai theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống đến các đơn vị. Hiện 100% các đơn vị thuộc Bộ đã được triển khai sử dụng Hệ thống; Đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số trong việc gửi/nhận văn bản điện tử; Các ứng dụng cơ bản như phần mềm quản lý cán bộ, lưu trữ, kế toán/tiền lương, tài sản... đã được triển khai sử dụng.

Đối với Trang/Cổng thông tin điện tử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp thông tin theo quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, thực hiện tốt vai trò là nơi cung cấp thông tin chính thống của Bộ trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Số lượng tin bài năm 2016 tăng 26,2% và tăng 49,2% về tin ảnh so với năm 2015, các văn bản quy phạm pháp luật mới được cập nhật đầy đủ, thường xuyên, kịp thời thể hiện công khai, minh bạch về thông tin.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về cấp giấy phép đầu tư ra nước ngoài, các thủ tục liên quan đến việc đăng ký, thông báo mới thầu, kết quả đấu thầu và đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2016, số thủ tục hành chính đã cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 là trên 100 thủ tục. Các đường liên kết đến các dịch vụ công trực tuyến đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trong cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch hành động cụ thể về xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng Khung kiến trúc chính phủ điện tử, Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016, Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát và đánh giá đầu tư các chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước,…

Về nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đánh giá cao, các cán bộ chuyên trách về CNTT được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, chú trọng đến việc tổ chức các khóa bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ công chức, viên chức trong và ngoài Bộ như: Tổ chức giới thiệu về ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ, đặc biệt là Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Hướng dẫn sử dụng máy tính an toàn và sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho CBCCVC thuộc Bộ; Đào tạo triển khai chức năng lập kế hoạch, báo cáo giám sát, cập nhật thông tin dự án... cho các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty và địa phương trên cả nước./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1575
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.