Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 07/09/2017-13:34:00 PM
Đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công ích
(MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:

Hiện nay, theo Luật đấu thầu năm 2013 thì dịch vụ công gồm có: dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích.

a/ Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công và danh mục dịch vụ sự công ích sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở địa phương

Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, danh mục dịch vụ công ích được quy định tại Phụ lục A kèm theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích gồm:

- Hoạt động điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường, biển, hải đảo.

- Hoạt động khảo sát, thăm dò, điều tra về tài nguyên đất đai, nước, khoáng sản và các loại tài nguyên thiên nhiên.

Tuy nhiên, để cụ thể hóa danh mục các dịch vụ này thuộc nhiệm vụ chi của địa phương thì vẫn chưa rõ ràng, cụ thể. Ngoài ra, nội dung “Hoạt động điều tra cơ bản về địa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, môi trường, biển, hải đảo” được hiểu theo nghĩa bao gồm: điều tra cơ bản về địa chất; Điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn; Điều tra cơ bản về đo đạc bản đồ; Điều tra cơ bản về tài nguyên nước; Điều tra cơ bản về môi trường; Điều tra cơ bản về biển, hải đảo hay được hiểu theo nghĩa bao gồm: hoạt động điều tra cơ bản về địa chất; Các hoạt động lĩnh vực khí tượng thủy văn; Các hoạt động lĩnh vực đo đạc bản đồ; Các hoạt động lĩnh vực tài nguyên nước; Các lĩnh vực hoạt động môi trường; Các lĩnh vực hoạt động biển, hải đảo?

Đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước sẽ được hiểu là các dịch vụ công không bao gồm các dịch vụ công ích trong danh mục thuộc Nghị định 130/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, do danh mục dịch vụ công ích này chưa cụ thể, rõ ràng nên cũng chưa xác định được danh mục dịch vụ sự nghiệp công.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xác định rõ danh mục dịch vụ công ích và danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của cấp tỉnh theo phân tích ở trên.

b/ Về phương thức lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công và danh mục dịch vụ sự công ích sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở địa phương

- Đối với lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Theo Nghị định 130/2013/NĐ-CP thì các dịch vụ thuộc phụ lục A nghị định này sẽ được ưu tiên đặt hàng, nếu không đủ điều kiện đặt hàng thì giao kế hoạch. Tuy nhiên hình thức giao kế hoạch chỉ áp dụng đối với Công ty TNHH 1 thành viên của Nhà nước nên việc thực hiện dịch vụ công ích lĩnh vực tài nguyên và môi trường chỉ thực hiện theo hình thức đặt hàng.

- Đối với dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên và môi trường:

Trước đây có Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu được ban hành thì tại Khoản 3 Điều 129 của Nghị định này quy định: “Đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 1 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 /10/ 2013; Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác được thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định này”. Như vậy, ở đây đặt ra 2 vấn đề:

+ Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Chính phủ còn có hiệu lực không? Hiện nay theo một câu trả lời trên trang web của Bộ Tài chính thì cho rằng Quy chế này đã hết hiệu lực. Còn theo trang web: http://thuvienphapluat.vn thì cho rằng Quy chế trên vẫn còn hiệu lực 1 phần. Vậy cần hiểu như thế nào mới đúng?

+ Nếu Quy chế trên không còn hiệu lực thì theo Khoản 3 Điều 129 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với dịch vụ sự nghiệp công sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, việc “thực hiện theo quy định” được hiểu thế nào? Nếu hiểu theo nghĩa đầy đủ thì phải bao gồm cả việc dịch vụ sự nghiệp công đó có nằm trong danh mục dịch vụ công ích quy định tại Nghị định này hay không, mà điều này là không thể xảy ra do 2 danh mục này hoàn toàn khác nhau và đương nhiên không thể áp dụng quy định tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu cho dịch vụ sự nghiệp công được. Còn nếu chỉ hiểu theo nghĩa là đã có quy định về hình thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch trong việc lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công rồi thì cần áp dụng những nội dung quy định nào trong Nghị định 130/2013/NĐ-CP?

Ngoài ra, tại điểm b, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (bao gồm lĩnh vực tài nguyên và môi trường) có quy định: “Đối với dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện”. Ở đây, “phương thức giao kế hoạch” cho đơn vị được hiểu thế nào? Có phải phương thức giao kế hoạch như đã nêu ở Khoản 3 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không?

Tại Khoản 2 Điều 11 của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP có quy định: “Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều này, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan cấp dưới lựa chọn đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác để cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu theo quy định”. Vậy việc lựa chọn nhà thầu ở đây theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ (không phải giao kế hoạch) thì căn cứ vào quy định ở đâu? Có phù hợp quy định của Luật Đấu thầu không?

Tóm lại, ở đây vẫn còn chưa rõ về căn cứ để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ. Quy trình thực hiện khi lựa chọn nhà thầu theo các hình thức này như thế nào.

Những vướng mắc ở trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và việc giao dự toán cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trong năm 2018 và thời gian tới nói riêng. Vì vậy, kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm xem xét, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc nêu trên.

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của Quý cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu, việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Sản phẩm, dịch vụ công theo định nghĩa tại Khoản 39 Điều 4 Luật đấu thầu bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.

Tại Khoản 3 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 của Luật đấu thầu, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo quy định tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP; Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác được thực hiện theo quy định tại Luật đấu thầu và Nghị định này.

Do Nghị định số 130/2013/NĐ-CP chỉ quy định về đặt hàng, giao kế hoạch đối với sản phẩm, dịch vụ công ích mà không quy định về dịch vụ sự nghiệp công nên ở thời điểm hiện tại việc đặt hàng, giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công vẫn thực hiện theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3443
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.