Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A
Ngày 07/09/2017-13:50:00 PM
Về việc thuê tổ chức, các nhân tham gia kiểm tra nghiệm thu công trình
(MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:

Trong quá trình thực hiện, tôi có một số nội dung vướng mắc như sau:

- Theo quy định tại Khoản 5 điểu 32 Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ và tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thì chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng bao gồm:

“a) Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm công tác phí và chi phí khác phuc vụ cho công tác kiểm tra;

b) Chi phí thuê cá nhân (chuyên gia) do cơ quan chuyên môn về xây dựng mời bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác và tiền công chuyên gia;

c) Chi phí thuê tổ chức tham gia thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.”

- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng thì: “Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các chi phí quy định tại Điểm a Khoản1 Điều này khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng mời tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra, chủ đầu tư thực hiện ký và thanh toán hợp đồng theo quy định đối với các chi phí tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này”.

- Theo quy định tại khoản 4 điều 4 của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ thì: “Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc loại chi phí nào trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình (chi phí tư vấn, chi phí khác….)”.

- Theo quy định tại điểm e, khoản 4, khoản 5, Điều 32 của Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: “Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng là do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước (cơ quan chuyên môn) mời tham gia thực hiện kiểm tra, chi phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc kiểm tra do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt để thực hiện”.

Vậy kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ chi phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng có phải là 01 gói thầu tư vấn hay không ?

Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của Quý cơ quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 Luật đấu thầu quy định phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: hoạt động của ban quản lý dự án, tổ chức đề bù giải phóng mặt bằng, khởi công, khánh thành, trả lãi vay và các công việc khác không áp dụng được các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Đối với trường hợp của công dân, hoạt động kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng thuộc loại hình dịch vụ tư vấn và không thuộc phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định nêu trên.

Theo đó, trong trường hợp này, việc thuê tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng phải được hình thành gói thầu và được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp áp dụng lựa chọn tư vấn cá nhân, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu là tư vấn cá nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 38 Luật đấu thầu và Điều 42, 43 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1309
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.