Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 18/06/2018-15:39:00 PM
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 14/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 4032/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.

Theo Báo cáo, về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được; Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Đồng thời, xây dựng trình cấp có thẩm quyền 06 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ phận “một cửa” đã cấp 95 Giấy Chứng nhận đăng ký ĐTRNN, trong đó phần lớn hồ sơ được giải quyết đúng hạn, số còn lại do nhà đầu tư chậm bổ sung hồ sơ; 78 hồ sơ đang giải quyết, do đang chờ nhà đầu tư bổ sung hồ sơ dự án hoặc mới tiếp nhận đang trong kỳ hạn xử lý theo quy định...

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương xây dựng Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Bộ để giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, đấu thầu, thành lập và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước là chủ sở hữu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ đã ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soátKế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018. Theo đó, có 12 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 01 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 03 TTHC thuộc lĩnh vực vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài sẽ được rà soát.

Tiếp đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2018 phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Về kiểm soát TTHC, Bộ cũng đã thực hiện nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ tên lĩnh vực, TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC theo hướng dẫn tại Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30/01/2018 và rà soát TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên CSDLQG về TTHC theo yêu cầu tại Công văn 13735/VPCP-KSTT ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1331/BKHĐT-VP ngày 08/3/2018 gửi Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện việc rà soát, chuẩn hóa 251 TTHC, xóa bỏ tên 14 lĩnh vực dư thừa và các TTHC trùng lặp trên CSDLQG về TTHC.

Bộ đã thường xuyên thực hiện việc rà soát, thống kê, công bố thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để công bố, cập nhật trên CSDLQG về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Tất cả các Quyết định công bố các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ và các văn bản liên quan đến hoạt động KSTTHC của Bộ đều được đăng tải kịp thời tại chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tthc_gioithieu.aspx.

Trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ lập và gửi báo cáo và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu để tìm hiểu và thực hiện TTHC trực tuyến. Ngoài việc cập nhật các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, Cổng thông tin điện tử của Bộ đã thực hiện cung cấp thông tin theo quy định của Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Kế hoạch tuyên truyền về các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xây dựng phương án kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như: Tổ chức sáp nhập một số cơ quan báo chí thuộc Bộ; Sắp xếp lại, cắt giảm tổ chức tổ chức cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ...

Về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã tổ chức 23 khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.488 lượt cán bộ, công chức, viên chức ngành kế hoạch và đầu tư, với các nội dung về: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc; bồi dưỡng kỹ năng tư duy chiến lược trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;... Ngoài ra, Bộ đã hoàn thiện thủ tục cử 35 lượt công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài; hơn 60 lượt công chức, viên chức tham gia ứng tuyển các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài.

Công tác hiện đại hóa hành chính

Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, trong công tác báo cáo giám sát đầu tư, Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã được triển khai đến chủ đầu tư của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước để báo cáo tình hình thực hiện dự án, triển khai việc đăng ký tài khoản trực tuyến. Tính đến nay, Hệ thống hiện đã có hơn 19.000 dự án đã có thông tin báo cáo với hơn 6.800 tài khoản của người sử dụng trên toàn quốc.

Trong công tác lập, tổng hợp, giao, theo dõi kế hoạch đầu tư công, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ đã tiếp tục tin học hóa quy trình báo cáo, tổng hợp, rà soát và thông báo danh mục các dự án ngân sách trung ương kế hoạch năm 2017 được kéo dài giải ngân và thời gian thực hiện sang năm 2018; báo cáo, tổng hợp và rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương vốn nước ngoài cấp phát trên Hệ thống.

Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ, 100% văn bản điện tử gửi đến Bộ trên trục liên thông văn bản quốc gia được nhận điện tử kịp thời và phân về các đơn vị thuộc Bộ trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, không chờ nhận văn bản giấy; 100% các nhiệm vụ của Bộ được tích hợp về Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc để theo dõi tình hình thực hiện đến từng đơn vị thông qua các chuyên viên theo dõi…

Đồng thời, Bộ đã tiếp tục tin học hóa quy trình báo cáo, tổng hợp, rà soát và thông báo danh mục các dự án ngân sách trung ương kế hoạch năm 2017 được kéo dài giải ngân và thời gian thực hiện sang năm 2018; báo cáo, tổng hợp và rà soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách trung ương vốn nước ngoài cấp phát trên Hệ thống.

Thực hiện nhiệm vụ theo Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”, trong 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện các nội dung theo Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô, trong đó tập trung phân tích, dự báo và nêu bật những xu hướng chủ yếu của kinh tế thế giới và trong nước, làm rõ những rủi ro, thách thức về điều hành vĩ mô trong năm 2018 cũng như trong trung và dài hạn, đi sâu vào các vấn đề nổi lên cần lưu ý trong điều hành vĩ mô như động lực tăng trưởng, độ mở của nền kinh tế, áp lực điều hành lạm phát, tỷ giá, lãi suất, kiểm soát tín dụng, bảo hộ thương mại, cân đối ngân sách nhà nước, an toàn nợ công, rủi ro thị trường chứng khoán, bất động sản và một số nhân tố mới xuất hiện liên quan đến tiền ảo, thanh toán qua mạng, thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng số, tài chính số… Từ đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quản lý, điều hành đối với các lĩnh vực phụ trách theo dõi, bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục phối hợp với các bộ triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, phát triển thị trường, đảm bảo cung cầu hàng hóa, tăng cường quản lý giá, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 768
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.