Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 06/04/2018-17:02:00 PM
Tình hình kinh tế- xã hội tháng 3 và quý I năm 2018 tỉnh Bắc Giang
Quý I năm 2018, kinh tế- xã hội của tỉnh Bắc Giang tiếp tục được duy trì và phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực đều đạt kết quả khá so với kế hoạch và cùng kỳ.

Cụ thể: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) quý I/2018 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 12.281,7 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 10,2% của quý I/2017. Công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng 22,1% (trong đó công nghiệp tăng 23,9%; xây dựng tăng 10,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 16,5% của quý I/2017). Dịch vụ tăng trưởng quý I/2018 là 8,5% cao hơn mức tăng 7,1% của quý I/2017… Tình hình đời sống dân cư trong quý I nhìn chung ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

I. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

1. Khu vực công nghiệp và xây dựng: Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp quý I/2018 trên địa bàn cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 3 dự tính bằng 120,36% so với cùng kỳ và bằng 138,96% so với tháng trước. Những ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp quý I/2018 tăng cao so với cùng kỳ là: Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học bằng 134,73%; ngành Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất bằng 120,08%; ngành Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng 187,97%; ngành khai thác than cứng và than non bằng 143,57% so với cùng kỳ năm 2017. Xây dựng tăng 10,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 16,5% của quý I/2017. Ngành xây dựng tăng chủ yếu do khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu hút được các dự án lớn trong và ngoài tỉnh, mặt khác do giá nguyên vật liệu xây dựng và lãi suất ngân hàng ít biến động nên xây dựng cơ bản khu vực dân cư cũng tăng mạnh.

2.Khu vực dịch vụ: Có mức tăng trưởng quý I/2018 là 8,5% cao hơn mức tăng 7,1% của quý I/2017, do tình hình sản xuất của các doanh nghiệp cũng như các hộ sản xuất kinh doanh cá thể phát triển ổn định và tăng trưởng khá, đã kéo theo các ngành dịch vụ đi kèm cũng phát triển, thu nhập của dân cư tăng lên, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng theo, đã tác động tích cực đến kết quả hoạt động của các ngành dịch vụ trong quý.

3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp: Nhìn chung vẫn được duy trì và phát triển ổn định so với cùng kỳ, cụ thể, sản xuất nông nghiệp: các loại cây trồng phát triển bình thường, tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt cao. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định (riêng đàn lợn và đàn trâu tiếp tục giảm). Sản xuất lâm nghiệp: Công tác trồng rừng đến nay đảm bảo hiệu quả và đạt kế hoạch được giao. Quý I/2018, diện tích trồng rừng ước trồng đạt 415 ha, bằng 106,4% so với cùng kỳ năm trước.

4. Sản xuất thủy sản: Sản lượng thủy sản thu hoạch tháng 3 ước đạt 4.423 tấn, bằng 106,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 4.134 tấn, bằng 107,4% so với cùng kỳ, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 289 tấn, bằng 98% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thủy sản Quý I ước đạt 10.773 tấn, bằng 105,9% so với cùng kỳ.

II. THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quý I ước thực hiện 6.524,9 tỷ đồng, tăng 9,89% so với cùng kỳ, nguyên nhân tăng chủ yếu là do: Công tác chuẩn bị hồ sơ, giải phóng mặt bằng được triển khai ngay từ đầu năm nên nguồn vốn vay ưu đãi được các Ngân hàng giải ngân sớm; giá cả nguyên vật liệu và thị trường nhân công ổn định cũng tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư xây dựng.

III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:Tổng mức bán lẻ hàng hoá: Tháng 3 ước đạt 1.807,3 tỷ đồng, tăng 13,87% so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I lên 5.474,7 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành:Tháng 3 ước đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 10,89% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu quý I là 398,6 tỷ đồng, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động dịch vụ khác: Tháng 3 ước đạt 66,5 tỷ đồng, tăng 13,28% so với cùng kỳ, tổng doanh thu quý I ước đạt 195,2 tỷ đồng, tăng 12,19% so với cùng kỳ.

2. Vận tải: Do nhu cầu đi lại của dân cư và nhu cầu vận chuyển hàng hoá phục vụ cho sản xuất, xây dựng tăng nên kết quả trong quý các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch khá, cụ thể: Tổng doanh thu vận tải quý I ước thực hiện 1.045,8 tỷ đồng, tăng 16,03% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 734,4 tỷ đồng, tăng 19,78% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 275,9 tỷ đồng, tăng 8,54% so với cùng kỳ năm trước.

3. Bưu chính viễn thông: Trong quý, ngành Bưu chính viễn thông tỉnh đã tăng cường chỉ đạo điều hành mạng lưới thông tin bưu chính, viễn thông, thực hiện phương án phân tải, phân lượng, xây dựng và củng cố hạ tầng công nghệ thông tin nhằm hạn chế tới mức thấp nhất hiện tượng nghẽn mạng. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

IV. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

1. Hoạt động tài chính:Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quý I ước thực hiện 2.283 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch dự toán, bằng 203,9% so với cùng kỳ; trong đó một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 102 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch dự toán, bằng 125,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.436,3 tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch dự toán, bằng 331,3% so với cùng kỳ,v.v... Về chi: Quý I tình hình chi ngân sách của địa phương cơ bản đã đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

2. Hoạt động ngân hàng: Quý I năm 2018, các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã thực hiện nghiêm túc quy định chỉ đạo về lãi suất, áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động, thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ. Tích cực tiếp cận khách hàng, tìm hiểu, phân tích, đánh giá những khó khăn vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm: Tỉnh tiếp tục thực hiện Dự án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" năm 2018. Kết quả : Trong 3 tháng đầu năm, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 4.800 lao động, đạt 16,84% kế hoạch năm, bằng 106,9% so với cùng kỳ.

2. Đời sống dân cư: Tình hình đời sống dân cư trong quý I nhìn chung ổn định, hiện tượng thiếu đói giáp hạt trong nông dân không xảy ra. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; Công tác bảo trợ xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nắm rõ tình hình đời sống nhân dân.

3. Công tác văn hoá thông tin: Hoạt động văn hoá thông tin quý I năm 2018 tập trung chủ yếu vào công tác thông tin tuyên tuyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 với nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Công tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật và chiếu phim có nhiều đổi mới kết quả. Công tác Thư viện và Bảo tàng cũng được quan tâm.

VI. HOẠT ĐỘNG Y TẾ

Trong quý I, ngành Y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra, truyền thông giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Thực hiện thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, tổng kết công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh mùa xuân và công tác đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.

VII. TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Về hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia; tổ chức triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Triển khai đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương và các đơn vị ký chương trình phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền theo chủ đề năm 2018.

2. Về an ninh chính trị: Nhìn chung trong quý, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Tình hình vi phạm môi trường đã phát hiện và xử lý 109 vụ và xử phạt 953 triệu đồng./.


Website Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

    Tổng số lượt xem: 462
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.