Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 24/07/2018-11:27:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Rà soát danh mục thủ tục hành chính
(MPI) - Để nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục cắt giảm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6294/VPCP-KSTT ngày 04/7/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính và Quyết định số 831/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Ngày 24/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp rà soát, đánh giá tất cả các TTHC, buổi họp do Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì. Tham dự buổi họp có đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Ngày 28/7/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định 1039/QĐ-BKHĐT về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát còn một số TTHC không liên quan đến việc giải quyết công việc cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức vẫn được thống kê và công bố, công khai tại Phụ lục ban hành kèm theo hai Quyết định trên và một số văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, ban hành mới (Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thay thế Nghị định số 2010/2013/NĐ-CP và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 đầu tư theo hình thức đối tác công tư thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP).

Tại buổi họp, Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Đoàn Đạt, Phó Chánh Văn phòng Bộ cho biết, phạm vi rà soát, đánh giá là tất cả các TTHC được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT. Trong đó, tổng số TTHC được rà soát là 251 thủ tục, số TTHC giữ nguyên là 188, số TTHC sửa đổi bổ sung là 03, số thủ tục thay thế là 01, số TTHC kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ, đưa ra khỏi danh mục TTHC là 59 thủ tục, trong đó có 31 TTHC cấp trung ương, 22 TTHC cấp tỉnh, 4 TTHC cấp huyện, 02 TTHC cấp xã.

Theo Báo cáo, tất cả 188 TTHC đề nghị giữ nguyên đều đáp ứng định nghĩa về TTHC, có căn cứ pháp lý rõ ràng, đã được chuẩn hóa thông tin đầy đủ cho từng TTHC về trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, cơ quan thực hiện, đối tượng thực hiện, kết quả thực hiện, lệ phí, tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu điều kiện, căn cứ pháp lý theo đúng quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC, đã sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017.

Trong đó, về lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, kiến nghị đưa khỏi Danh mục 13 TTHC bao gồm: 08 TTHC cấp trung ương, 05 TTHC cấp tỉnh vì theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013, việc thành lập công ty TTHH một thành viên không phải là TTHC giải quyết cho cá nhân. Chủ thể đề xuất thành lập TNHH một thành viên là do Bộ quản lý ngành đề xuất, sau đó trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham gia hoặc thẩm định hồ sơ tùy theo từng trường hợp. Trường hợp công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Trường hợp công ty TNHH một thành viên do các bộ, địa phương quyết định thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham gia trong quá trình hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến. Do vậy, việc thành lập công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu là TTHC giải quyết giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với nhau và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi, đề nghị đưa khỏi Danh mục 22 TTHC vì các thủ tục đều liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn ODA giải quyết các vấn đề cụ thể giữa các cơ quan hành chính nhà nước, chủ yếu giữa các bộ, ngành và địa phương mà không trực tiếp giải quyết các vấn đề cụ thể cho các doanh nghiệp và cá nhân. Thực tế, khu vực tư nhân không tiếp cận được các nguồn vốn ODA. Do vậy, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Về lĩnh vực đấu thầu, bãi bỏ 03 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư ở cấp trung ương và cấp tỉnh, gồm cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được bãi bỏ tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B quan trọng quốc gia của nhà đầu tư còn lại thực tế phản ánh mối quan hệ giữa nhà đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong mối quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước chỉ đóng vai trò là bên mua trong quan hệ kinh tế nên không được coi là thủ tục hành chính đề nghị đưa khỏi Danh mục

Đồng thời, đưa khỏi Danh mục  06 TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện ở 03 cấp trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; 08 TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện ở 4 cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã do các thủ tục này không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Kết luận buổi họp, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC. Trên có sở đó, Bộ sẽ ban hành Quyết định phê duyệt phương án đơn giản TTHC và Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung TTHC bị bãi bỏ/hủy bỏ và TTHC thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Quyết định này thay thế Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT. Đồng thời, thống kê, công bố những TTHC mới, bổ sung thay thế được quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP. Sau khi ban hành Quyết định công bố TTHC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn thi hành./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1253
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.