Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 25/09/2018-10:45:00 AM
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Trong 9 tháng năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản khác có liên quan nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các buổi họp đơn vị.

Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cụ thể, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 13 Văn bản quy phạm pháp luật, gồm 06 Nghị định, 02 Thông tư và 05 Quyết định. Hoàn thiện 04 dự thảo Luật: Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi); Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp; Dự thảo Luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Để triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan. Theo đó, thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý ngân sách nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu.

Về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, trong 9 tháng năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc thanh tra tại cơ sở 02 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và đang xây dựng báo cáo và dự thảo Kết luận thanh tra. Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 01 Kết luận thanh tra. Các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện công tác chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Về thanh tra chuyên ngành, Bộ đã thành lập 07 đoàn thanh tra, trong đó đã hoàn thành thanh tra tại sở và đang xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thanh tra 04 cuộc và đã thành lập đoàn và đang thực hiện thanh tra tại cơ sở 03 cuộc. Hoàn thiện và trình ban hành 09 Kết luận thanh tra. Qua thanh tra, đã kiến nghị xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền 267.127.323.764 đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được tổng số 99 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều không thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó 84 đơn thư đã được chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết và 15 đơn thư không đủ điều kiện xử lý. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 15808
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.