Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 06/10/2018-09:31:00 AM
Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 05/10/2018, tại trụ sở Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cùng đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương, Tổng cục Thống kê đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương tổ chức thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2017, hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Công tác tổ chức thực hiện tổng điều tra (TĐT) diễn ra trong bối cảnh Luật thống kê năm 2015, vai trò, vị thế của hệ thống thống kê tập trung ngày càng được nâng cao. Ngành Thống kê tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự hợp tác chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự hỗ trợ từ người cung cấp thông tin. Môi trường pháp lý, phương pháp chế độ, hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường, đổi mới, kiện toàn từng bước.

Đây là lần thứ năm Tổng cục Thống kê (TCTK) với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) trên phạm vi cả nước. Kết quả TĐTKT năm 2017 đáp ứng được yêu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. TĐTKT đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu và nội dung được giao trong Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cuộc TĐT đã thu thập, xử lý, tổng hợp khối lượng lớn thông tin về: Số lượng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác xã; Số lượng và kết quả hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; Số lượng và kết quả hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp; Số lượng và tình hình hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thông tin thu thập được đã phản ánh thực trạng và bức tranh kinh tế qua 5 năm 2011-2016 với rất nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, một là kết quả chính thức TĐTKT năm 2017 phản ánh đầy đủ về sự biến động, phân bổ các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin… để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hai là, kết quả chính thức TĐT phản ánh trong 5 năm qua các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp tiếp tục phát triển. Tính đến 01/01/2017 có hơn 5,86 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tăng 13,7% tương đương 0,7 triệu đơn vị và thu hút 26,9 triệu lao động, tăng 18,6% tương đương 4,2 triệu lao động so với năm 2012. Số lượng đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, tôn giáo tiếp tục tăng và tập trung ở khu vực dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Ba là, số lượng doanh nghiệp tăng qua 5 năm, tính đến thời điểm 01/01/2017 có gần 517,9 nghìn doanh nghiệp đang tồn tại, tăng 51,6% (176,3 nghìn doanh nghiệp) và thu hút hơn 14 triệu lao động, tăng 28,2% (tương đương 3,1 triệu người) so với năm 2012. Doanh nghiệp tích cực tham gia vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh mới, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bốn là, số cơ sở và lực lượng lao động trong khu vực hành chính, sự nghiệp có mức tăng chậm lại, phần nào phản ánh kết quả thực hiện chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ. So với năm 2012, số đơn vị hành chính, sự nghiệp tăng 2,3% và lao động tăng 11,3%. Chủ trương xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp công lập diễn ra mạnh ở lĩnh vực y tế và giáo dục.

Năm là, độ tuổi và trình độ chuyên môn được đào tạo của lao động trong các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp được nâng lên so với kỳ TĐT năm 2012. Tỷ lệ lao động có trình độ đại học tăng từ 17,9% năm 2012 lên 18,4% năm 2017, tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng tăng từ 4,9% lên 6,7%, tỷ lệ lao động có trình độ trung cấp tăng từ 9,7% lên 10,7% và tỷ lệ lao động có trình độ sơ cấp tăng từ 6,8% lên 8,8%, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo giảm từ 34,7% năm 2012 giảm xuống còn 29,7% của năm 2017.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, bên cạnh những thành tựu đó, kết quả TĐTKT năm 2017 cũng phản ánh một số hạn chế. Đối với khu vực doanh nghiệp có xu hướng nhỏ dần về quy mô lao động bình quân/doanh nghiệp, sự manh mún của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, tiến trình xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp công lập khác ngoài y tế và giáo dục còn diễn ra khá chậm, công nghệ thông tin chưa được ứng dụng hiệu quả trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ quan địa phương, đây là hạn chế, bất cập, cần nhìn nhận khách quan trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ và các cấp, các ngành, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội trong hơn 30 năm đổi mới nói chung và 5 năm 2011-2016 nói riêng sẽ được phát huy, khó khăn, thách thức đang tồn tại sẽ được xử lý, khắc phục trong thời gian tới và kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đánh giá cao TCTK với vai trò là cơ quan thường trực tổ chức thực hiện thành công TĐTKT năm 2017, hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Kết quả của TĐTKT đã phác họa bức tranh đầy đủ về sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp giúp cho Chính phủ và chính quyền các địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung yêu cầu trong thời gian tới sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại như trong Báo cáo tổng kết đã nêu, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các kỳ TĐTKT tiếp theo, triển khai tốt các công việc trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung đã trao Cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong tổng điều tra và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổng điều tra…/.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4057
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.