Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 08/11/2018-10:02:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 tỉnh Bắc Giang

Kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2018 của tỉnh Bắc Giang cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 10 ước tính bằng 135,71% so với cùng kỳ và bằng 109,69% so với tháng trước; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2018 tăng 3,05% so với tháng trước, và tăng 13,78% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10 tăng 12,72% so với cùng kỳ. Tình hình đời sống dân cư trong tháng nhìn chung ổn định, công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm... Cụ thể kết quả đạt được của các ngành, các lĩnh vực được thể hiện như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp

Tháng 10/2018 chủ yếu tập trung vào thu hoạch lúa mùa và trồng một số loại cây màu vụ đông, diễn biến thời tiết nhìn chung thuận, không có sâu bệnh nguy hiểm hại cây trồng.

Trên địa bàn tỉnh, đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Do nhu cầu lợn giống tăng để đáp ứng cho người chăn nuôi tái đàn phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, nên giá lợn giống tăng mạnh.

2. Sản xuất lâm nghiệp - thủy sản

Trong tháng, tận dụng đất ẩm, các đơn vị tiếp tục tập trung vào việc chuẩn bị cho công tác trồng rừng và chăm sóc rừng trồng, cụ thể:Tính đến nay, tổng diện tích rừng trồng toàn tỉnh ước tính đạt 7.900 ha, bằng 102% so với cùng kỳ; trong đó riêng tháng 10 ước đạt 650 ha, bằng 102% so với cùng kỳ. Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng ước đạt 3.165 tấn, bằng 106,4% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 35.411,5 tấn, bằng 105,8% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 32.390 tấn, bằng 106,5% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.021,5 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ.

3. Sản xuất công nghiệp

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản vẫn được duy trì và phát triển ổn định, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tháng 10 ước tính bằng 135,71% so với cùng kỳ và bằng 109,69% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ là: Ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, bằng 142,56%. Một số ngành sản xuất có tốc độ giảm do gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm, thu hẹp sản xuất và đổi hướng kinh doanh.Bên cạnh đó do một số doanh nghiệp trong ngành bị đình chỉ hoạt động bởi không đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo về môi trường như: Ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, bằng 70,91% so với tháng trước; ngành sản xuất từ kim loại đúc sẵn, bằng 92,44% so với tháng trước; ngành sản xuất từ kim loại, bằng 99,54% so với tháng trước; ngành sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu, bằng 63,91% so với cùng kỳ, đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn.

4. Thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước đạt 314.848 triệu đồng, tăng 7,38% so với tháng trước và tăng 75,16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, tổng vốn đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách nhà nước ước đạt 2.555.365 triệu đồng, bằng 146,8% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 và 10 tháng năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm trước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã nguyên nhân do một số công trình lớn tiếp tục được giải ngân; mặt khác nguồn vốn vay ưu đãi được các Ngân hàng giải ngân sớm; giá cả nguyên vật liệu và thị trường nhân công ổn định cũng tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư xây dựng. Ngoài ra khối lượng xây dựng ở các dự án công trình chuyển tiếp được nhà thầu quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch nên tiến độ cũng như việc giải ngân được đẩy nhanh.

5. Giao thông – bưu điện

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10/2018 ước đạt 366.046 triệu đồng, tăng 3,05% so với tháng trước, và tăng 13,78% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng ước đạt 3.496.322 triệu đồng, tăng 13,59% so với cùng kỳ.

Kết quả doanh thu bưu chính, viễn thông tháng 10/2018 ước đạt 163,5 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu bưu chính, viễn thông từ đầu năm đến nay ước đạt 1.612,5 tỷ đồng. Công tác gửi, nhận văn bản được duy trì ổn định, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh cũng như tính bảo mật của hệ thống văn bản.

6. Thương mại dịch vụ và chỉ số giá

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 10 ước đạt 1.899,4 tỷ đồng, tăng 12,72% so với cùng kỳ; cộng dồn 10 tháng ước đạt 18.199,2 tỷ đồng, tăng 12,56% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 và 10 tháng tăng so với tháng trước và cùng kỳ bởi hoạt động xây dựng được các chủ đầu tư giải ngân sớm, các nhà thầu xây dựng tăng tiến độ để kịp thời hoàn thiện dịp cuối năm nên đã thúc đẩy việc mua sắm vật liệu xây dựng cũng như trang thiết bị cho công trình từ đó đã đẩy tổng mức bán lẻ tăng lên. Ngoài ra do thu nhập của người lao động được nâng cao nên mua sắm các trang thiết bị gia đình phục vụ cho nhu cầu sử dụng mùa đông tăng lên.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2018 tăng 0,04% so với tháng trước, trong đó khu vực thành thị tăng 0,05%, khu vực nông thôn tăng 0,04%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 4,42% so với bình quân cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 10/2018 tăng 3,18% so với tháng 12/2017 và tăng 3,13% so với cùng kỳ năm trước.

7. Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước thực hiện 440,47 tỷ đồng, tính chung 10 tháng ước thực hiện 6.902,362 tỷ đồng, bằng 136,2% so với dự toán năm và bằng 169,1% cùng kỳ. Dự tính tháng 10 tình hình chi ngân sách của địa phương cơ bản đã đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

Trong tháng, Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt chức năng điều hoà tiền mặt, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng cường cải cách thủ tục ngân hàng trong lĩnh vực tín dụng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng khai thác nguồn vốn huy động và tiếp tục cân đối nguồn vốn vay đảm bảo ổn định lãi suất.

8. Một số vấn đề xã hội

Tháng 10, tình hình đời sống dân cư nhìn chung ổn định, công tác rà soát hộ nghèo tiếp tục được thực hiện. Trong tháng, ngành Y tế đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra, truyền thông giáo dục sức khoẻ, đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời tiết giao mùa. Công tác khám chữa bệnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo trong việc lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Về hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông:

Trong tháng, các ngành chức năng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia; tổ chức triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”…

Về tai nạn giao thông: Tính từ 16/9/2018 đến 15/10/2018, tổng số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bản tỉnh là 43 vụ (tăng 28 vụ so với cùng kỳ năm trước); số người bị chết 27 người (tăng 22 người so với cùng kỳ), số người bị thương 28 người (tăng 17 người so với cùng kỳ).

Về an ninh chính trị : Nhìn chung trong tháng, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Tình hình vi phạm môi trường đã phát hiện và xử lý 34 vụ và xử phạt 253 triệu đồng, tính chung 10 tháng đã phát hiện và xử lý 253 vụ và xử phạt 2.314 triệu đồng./.


Website Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

    Tổng số lượt xem: 193
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.