Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 01/01/2019-10:40:00 AM
Xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) - Ngày 20/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.

Theo Kế hoạch, trong năm 2019 Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế và hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Bộ. Đổi mới cơ chế tài chính của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với yêu cầu cải cách tài chính công trong giai đoạn tới. Ngoài ra, hiện đại hóa công sở, đảm bảo yêu cầu về nơi làm việc cho cán bộ, công chức để nâng cao chất lượng công việc.

Về cải cách thể chế, trong năm 2019, Bộ tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể, trong lĩnh vực đầu tư công tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội Luật đầu tư công sửa đổi và sửa đổi một số Nghị định liên quan đến đầu tư công. Trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, tập trung hoàn thiện, trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp; xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn. Trong lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tổ chức xây dựng, hoàn thiện dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, tập trung rà soát, đánh giá những quy định của các VBQPPL liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các VBQPPL có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do các bộ, ngành và địa phương ban hành, bảo đảm tính hợp Hiến pháp, hợp pháp và thống nhất trong các VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cải cách TTHC trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã để thực thi các phương án đơn giản hóa theo Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đề án 896…

Về cải cách tổ chức bộ máy, hoàn thiện bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc của Bộ theo hướng cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý cán bộ đã phân cấp, đồng thời, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định phân cấp cũ để phù hợp với các quy định mới của pháp luật và ngày càng tạo cho các đơn vị được phân cấp sự chủ động, thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ. Ngoài ra, Bộ vẫn tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại Văn phòng Bộ; đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ dự án đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy trình xử lý công việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có hiệu quả các Hệ thống: Quản lý thông tin tổng thể; Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ tích hợp với hệ thống của Chính phủ; Lưu trữ điện tử; Thư điện tử; Ứng dụng chữ ký số;… Xây dựng công cụ quản lý, thông báo mời họp trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thông tin tổng thể. Tổ chức nâng cấp, triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu tích hợp, liên thông thông tin dữ liệu giữa các phần mềm ứng dụng về Cán bộ, Thi đua khen thưởng và Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Xây dựng phương án phân cấp, phân quyền để khai thác, sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả. Nghiên cứu tích hợp Hệ thống quẹt thẻ an ninh với các cơ sở dữ liệu hiện có tại Bộ…

Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thống trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cung cấp thông tin trên các trang tin điện tử được giao phụ trách theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu, xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ theo Nghị định số 61/2018/ NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin, áp dụng ISO trong hoạt động của Bộ…

Tại Quyết định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân công Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ sát sao chỉ đạo, xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị, làm đầu mối xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực phục vụ công tác cải cách hành chính của Bộ. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị được phân công thực hiện và báo cáo Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị trong Bộ bố trí cán bộ có năng lực cho việc thực hiện công tác cải cách hành chính theo nhiệm vụ được phân công…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 5171
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.