Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 05/01/2019-16:36:00 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản khác có liên quan nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Đảng bộ, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các buổi họp đơn vị.

Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị với Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ đã xây dựng và trình ban hành 18 Văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm 04 Nghị định, 03 Thông tư, 05 Quyết định, hoàn thiện 06 dự thảo Luật. Ngoài ra, Bộ cũng đã góp ý nhiều dự án luật, như Dự án Luật Hành chính, Luật PCTN sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ công chức và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức...

Bộ đã xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động PCTN năm 2018 số 1539/KH-BKHĐT ngày 13/3/2018. Đồng thời, các đơn vị được phân cấp quản lý cũng đã chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2018 của đơn vị mình.

Các đơn vị trong Bộ nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định và tinh thần chỉ đạo của Chị thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước và Thông báo số 68/TB-BKHĐT ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ đã hoàn thành việc sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo số lượng cấp phó của người đứng đầu cấp Vụ không quá ba, tinh giản đầu mối tổ chức, số lượng lãnh đạo quản lý và mỗi phòng thuộc cấp Vụ dưới 10 người chỉ có 01 phó trưởng phòng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan. Theo đó, thực hiện chỉ đạo, điều hành công việc qua mạng thông qua Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch giao vốn đầu tư công, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục triển khai áp dụng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis) vào công tác quản lý ngân sách nhà nước của Bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng theo chủ trương của Chính phủ nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, hạn chế tham nhũng trong đấu thầu.

Về công tác thanh tra, kiểm tra hành chính, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc thanh tra tại cơ sở 02 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và đang xây dựng báo cáo và dự thảo Kết luận thanh tra. Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 01 Kết luận thanh tra. Thu hồi về 58.206.690 đồng, xuất toán 18.660.000 đồng.

Về thanh tra chuyên ngành, tổng số cuộc đã thực hiện có thành lập đoàn là 08 cuộc. Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 10 Kết luận thanh tra. Yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền 270.914.192.764 đồng. Số tiền thu hồi theo các kết luận thanh tra ban hành năm 2017 và năm 2018 chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư 12.877.164.774 đồng, nộp ngân sách Nhà nước 12.605.337.470 đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được tổng số 143 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, trong đó 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 141 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 23 đơn không đủ điều kiện xử lý. Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo và các Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ đã tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp, đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế, các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sử chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 649
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.