Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 15/01/2019-13:14:00 PM
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 (Xem tin ảnh)
(MPI) - Ngày 15/01/2019, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, đồng chí Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan cho biết, về kết quả công tác phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2018, Đảng ủy cơ quan phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Ban cán sự đảng, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 5,6,7,8 (khóa XII). Đồng thời, chủ động tham mưu, nghiên cứu, đề xuất thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng thể chế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, về công tác xây dựng và hướng dẫn thi hành pháp luật, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (thay thế Nghị định số 15/2015/NĐ-CP), Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP), Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thay thế Nghị định số 210/2013/NĐ-CP). Đồng thời, tham mưu xây dựng trình Chính phủ Tờ trình Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ thông qua Đề nghị xây dựng dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp (dự kiến trình Quốc hội năm 2019), Nghị quyết của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT. Xây dựng “Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”…

Để triển khai đồng bộ, kịp thời các quy định của Luật quy hoạch, Bộ đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, Nghị quyết về triển khai thi hành Luật quy hoạch, Nghị quyết về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia. Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác thi hành Luật quy hoạch và nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch.

Về hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tập thể, Bộ đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật hợp tác xã và xây dựng Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã để triển khai cơ chế liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã kiểu mới theo đúng tinh thần cải cách của Luật hợp tác xã và Luật doanh nghiệp.

Về công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ đã xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội; Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 trình Chính phủ, Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, Bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2018 và triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Ban hành Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện.

Về công tác tham mưu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ đã chủ động xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.

Để tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chỉ thị về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chỉ thị về tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong năm 2018. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp với nhiều quy định mới theo hướng triệt để đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao như huy động nguồn lực, đầu tư (trong nước, FDI, vốn hỗ trợ phát triển ODA), giám sát, thẩm định, công tác thống kê ngày càng hiệu quả. Bộ đã chủ trì, tham mưu cho Chính phủ tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với chủ đề “Tầm nhìn mới, cơ hội mới”.

Năm 2018, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp. Công tác dân vận có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai đúng quy định. Các phong trào thi đua hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ.

Năm 2019 được coi là năm “bản lề”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020. Đây cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng; mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 là “Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2018, nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực”.

Trong năm 2019, Đảng ủy cơ quan tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đặt ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức, công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan. Gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ. Thực hiện kiên quyết, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương pháp, lề lối làm việc, kỷ cương kỷ luật công tác. Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 và cụ thể hóa thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII). Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 9, 10 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền...

Phát biểu thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo và đánh giá, năm 2018, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy cơ quan đã phối hợp tốt với Ban cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, tham mưu về điều hành kinh tế vĩ mô, tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, thu hút đầu tư của nước ngoài, phát triển doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác Đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nề nếp theo đúng Điều lệ Đảng. Đồng thời đánh giá cao kết quả công tác làm việc giữa Đoàn Giám sát Đảng ủy khối các cơ quan trung ương với một số đảng bộ, chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác Đảng cũng như những kết quả công tác phối hợp với Ban cán sự đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng thời đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng cũng như đẩy mạnh hơn nữa những việc đã thực hiện trong năm 2018 liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ chế chính sách,....

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương. Ảnh: MPI

Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy cơ quan đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận danh hiệu cao quý này. Đồng thời chia sẻ cảm xúc trong những ngày đầu được làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 30 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí cũng như của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần, bản chất của người đảng viên để cống hiến nhiều hơn nữa, đóng góp công sức, trí tuệ vì sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhấn mạnh, mặc dù được giao nhiệm vụ ở các vị trí công tác khác nhau nhưng các đồng chí đều thể hiện được bản lĩnh của người đảng viên, luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Văn Trung mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy đạo đức, phẩm chất của người đảng viên, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của Bộ, Ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, xứng đáng là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 13503
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.