Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 11/01/2019-19:42:00 PM
Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư

(MPI) – Ngày 10/01/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT về việc triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo Chỉ thị, để thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của ngành Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục khẳng định và nâng cao vị thế của Bộ trong công tác tham mưu chính sách về phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư phát triển, tăng cường trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kếhoạch và Đầu tư, nhất là thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Mục tiêu tổng quát là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khuyến khích chuyển giao công nghệ, chuyển đổi lên công nghệ cao hơn, tiến tới nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, xây dựng hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như sau:

Bám sát phương châm hành động của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", coi đây là trọng tâm hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế vĩ mô, những biến động của các ngành, lĩnh vực do đơn vị phụ trách, báo cáo những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp, kịch bản tăng trưởng, lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nhất là về đầu tư và ứng phó hiệu quả đối với diễn biến tình hình trong nước, quốc tế để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8% và kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4%.

Tiếp tục bám sát tình hình kinh tế thế giới và trong nước để có những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đề ra năm 2019, chủ động trong phối hợp chuẩn bị trả lời các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp củng cố hệ thống thông tin, báo cáo, nâng cao chất lượng công tác thống kê, đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, phục vụ quản lý, điều hành, tổ chức tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Triển khai quyết liệt công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công của Bộ, điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Thủ tướng Chính phủ giao. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác nước ngoài..., quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công. Theo dõi sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ngành và địa phương để kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, công khai kết quả thực hiện.

Tiếp tục triển khai Đề án cơ cấu lại đầu tư công, tăng cường quản lý, phối hợp, giám sát chặt chẽ đầu tư công, kiên quyết phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đầu tư công, thực hiện tốt chức năng quản lý tổng thể về đầu tư toàn xã hội, đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển để phấn đấu đạt tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 34% GDP. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, phấn đấu đưa tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu...

Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình hành động triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội về đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế. Trình ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xây dựng, vận hành thành công hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, khởi nghiệp sáng tạo với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với khu vực và quốc tế.

Thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021... Theo dõi bộ chỉ số Môi trường kinh doanh của WB và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của WEF, theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện cải cách toàn diện các quy định về điều kiện kinh doanh, tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá đúng thực trạng và nghiên cứu, xây dựng giải pháp giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động từ 30%-50%, khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đăng ký, chuyển đổi thành doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, phấn đấu có 140 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Thường xuyên, chủ động trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập liên quan đến khung chính sách về doanh nghiệp, đầu tư, đấu thầu, dịch vụ…, từ đó tiếp thu, xác định những kiến nghị tháo gỡ phù hợp để tham mưu Bộ trưởng xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Chuẩn bị tốt các dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại các kỳ họp năm 2019, trọng tâm là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp; Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và trình ban hành một số văn bản hướng dẫn các Luật liên quan khác.

Tập trung triển khai thực hiện Luật quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật quy hoạch. Đẩy mạnh phát triển vùng và liên kết kinh tế vùng, vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, thành phố lớn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất để phấn đấu đạt mục tiêu 89% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý hồ sơ công việc trên mạng máy tính của Bộ. Thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ. Tiếp tục hoàn thiện, triển khai Hệ thống thông tin về đầu tư công trên toàn quốc, khai thác và sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Triển khai việc chỉ đạo, điều hành qua mạng, sử dụng chứng thư số và gửi, nhận văn bản điện tử ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, giảm hội họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo, tăng cường họp trực tuyến. Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, có phương án ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố mất an toàn thông tin, an ninh mạng...

Đối với nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 và trong Chương trình công tác đã đăng ký gửi Văn phòng Chính phủ, thủ trưởng các đơn vị căn cứ các nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo sát sao, phân công cụ thể cán bộ chịu trách nhiệm chính, tập trung hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra. Đồng thời, căn cứ nội dung Nghị quyết các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và chức năng, nhiệm vụ được giao, thủ trưởng các đơn vị chủ động tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo đồng chí Lãnh đạo Bộ phụ trách./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 686
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.