Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 27/02/2019-09:13:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018
(MPI) – Ngày 25/02/2019, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực triển khai công tác CCHC trên 7 mảng lĩnh vực gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách hành chính công; hiện đại hóa hành chính. Theo đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 831/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2018 về chương trình nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Quyết định đã phân công rõ các đơn vị phụ trách các mảng CCHC.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Tuấn Anh cho biết, trong năm 2018, nhờ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nỗ lực của các đơn vị liên quan, công tác CCHC năm 2018 của Bộ đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, về thực hiện báo cáo định kỳ quý, năm, các đơn vị đã có báo cáo đầy đủ theo mảng phụ trách gửi về Vụ TCCB để tổng hợp, tham gia đầy đủ các cuộc họp về CCHC và đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến CCHC.

Về xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức soạn thảo, hoàn thành 05 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. đề nghị xây dựng Luật về đối tác công tư trình bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này. Bộ đã trình Chính phủ ban hành 10 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư hướng dẫn các hoạt động thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Công tác cải cách TTHC được triển khai tích cực với mục tiêu tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, rõ ràng. Năm 2018, Bộ đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản 11 nhóm TTHC, gồm 07 TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp và 04 TTHC lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT ngày 02/01/2018 ban hành Kế hoạch rà soát TTHC năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 16/8/2018, Bộ đã ban hành Quyết định số 1241/QĐ-BKHĐT về việc thông qua phương án đơn giản hóa TTHC đã được rà soát tại Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT. Bộ cũng đã chủ động tổ chức rà soát tại toàn bộ 251 TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 nhằm cắt giảm TTHC đã hết hiệu lực, các TTHC không phát sinh trong thực tế. Theo đó, tổng số TTHC của Bộ còn 238 (trong đó, 43 TTHC cấp TW, 171 TTHC cấp tỉnh, 24 TTHC cấp huyện), giảm 13 TTHC so với năm 2017.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Hậu (MPI)

Đặc biệt, theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai hệ thống một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Bộ đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-BKHĐT ngày 17/9/2018 về cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ. Hiện Bộ đã hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực thi phương án đơn giản hóa tại Quyết định số 549/QĐ-BKHĐT ngày 27/4/2018.

Công tác tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thường xuyên được rà soát, sắp xếp, kiện toàn phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và tình hình thực tế của Bộ. Theo đó, số lượng cấp phó đã được đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính phủ, đầu mối cấp phòng trong các đơn vị thuộc Bộ được sắp xếp tổ chức lại, giảm 15 đầu mối cấp phòng trong các đơn vị hành chính, giảm 17 đầu mối cấp ban trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm 01 đầu mối thuộc Bộ. Đồng thời, năm 2018, Bộ đã hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê, Viện Chiến lược phát triển, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

Việc ứng dụng CNTT là một trong những nội dung quan trọng của CCHC. Theo đó, với việc ứng dụng quản lý văn bản và điều hành, gửi nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan đã tạo ra sự thay đổi lớn trong các cách thức làm việc của Bộ. Tính đến cuối năm 2018, tỉ lệ văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đạt 90,9%. Bộ đã triển khai ứng dụng CNTT trong tất cả công tác: kế toán, quản lý tiền lương, quản lý tài sản, thi đua-khen thưởng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Bộ đã ban hành và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử, thực hiện ứng dụng CNTT trong việc theo dõi, cập nhật các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 42/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn còn tồn tại như: nhận thức về CCHC ở một số đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự đầy đủ, toàn diện, quyết tâm đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của một số người đứng đầu đơn vị thuộc Bộ còn hạn chế, sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC giữa các đơn vị chưa cao, một số văn bản báo cáo, góp ý vẫn còn chậm so với thời hạn quy định gây khó khăn cho công tác tổng hợp.

Phát biểu kết luật tại cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng đánh giá, trong năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quyết liệt triển khai công tác CCHC trên cả 7 lĩnh vực. Tuy nhiên, trong báo cáo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ không có dấu ấn của Bộ, do vậy các đơn vị phụ trách công tác CCHC phải đặc biệt lưu ý đến cách viết báo cáo, thường xuyên cập nhật thông tin đến Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong năm 2019 để công tác CCHC đạt kết quả cao, Bộ cần tập trung “bứt phá và hiệu quả” theo phương châm hành động của Chính phủ, xóa bỏ tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Đồng thời, quán triệt lãnh đạo các đơn vị phải sát sao trong chỉ đạo, nâng cao văn hóa công vụ trong phục vụ Nhân dân để tạo nên văn hóa của cơ quan.

Để phát huy những kết quả đạt được và giải quyết những tồn tại, hạn chế, trong năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Tập trung xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, thực hiện rà soát, tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ. Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của các TTHC nội bộ, trên cơ sở đó cắt giảm tối đa các TTHC nội bộ rườm rà, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí ngân sách nhà nước, tăng hiệu quả giải quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm, tinh giảm biên chế.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Tiếp tục triển khai, duy trì Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Bộ, hoàn thiện Hệ thống thông tin tổng thể của Bộ, nâng cao hiệu quả ứng dụng các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý của Lãnh đạo Bộ, tập trung vào hệ thống chủ yếu: Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức của Bộ; Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật; Cơ sở dữ liệu thi đua - khen thưởng của Bộ và Ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục triển khai thực Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa tại Bộ theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 23/4/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 3819
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.