Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 29/03/2019-16:52:00 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quý I/2019
(MPI) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I/2019 công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được quán triệt, tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đến từng cá nhân thuộc Bộ. Các đơn vị trong Bộ đã tích cực nghiên cứu rà soát để xây dựng mới, sửa đổi bổ sung các chính sách nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (Khóa XII), các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN như: Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tập huấn các quy định của Luật PCTN năm 2018 đến các công chức, viên chức và người lao động trong Bộ. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và các Nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, …

Đồng thời, triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hành động của Chính phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương, của Bộ về PCTN tới các đơn vị thuộc Bộ. Đưa các nội dung liên quan tới PCTN vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các buổi họp đơn vị…

Trên cơ sở Kế hoạch hành động PCTN năm 2019 của các đơn vị, Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động PCTN năm 2019 của Bộ. Thực hiện quy định của Luật PCTN, quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ đã có văn bản và yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch thi hành luật PCTN năm 2018, Bộ đang tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai Luật PCTN năm 2018 của Bộ.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ đã triển khai các biện pháp cụ thể như thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong nội bộ cơ quan Bộ, trong quản lý nhà nước của Bộ cũng như thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp...

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra. Đồng thời, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong quý I/2019, Bộ đã hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 01 Kết luận thanh tra. Thanh tra Bộ triển khai 03 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó 01 cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, 02 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất và trình Bộ trưởng ban hành 02 Kết luận thanh tra.

Trong quý I/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 20 đơn (khiếu nại 05 đơn, tố cáo 05 đơn, đơn phản ánh, kiến nghị 10 đơn). Các đơn đã được xử lý kịp thời hoặc chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa phát hiện và xử lý trường hợp nào liên quan đến tham nhũng.

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo và các Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ đã tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: Đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp, đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế, các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 633
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.