Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 07/05/2019-11:17:00 AM
Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Nguồn: MPI
(MPI) – Ngày 29/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua mạng lưới tư vấn viên.

Thông tư hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn theo quy định tại Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV.

Trong đó, theo Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP, tổ chức mạng lưới tư vấn viên, gồm: xây dựng tiêu chí và công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên, công bố mạng lưới tư vấn viên, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên. Tổ chức hỗ trợ tư vấn cho DNNVV, gồm: DNNVV lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn, phê duyệt hỗ trợ tư vấn, quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện hoạt động tư vấn cho DNNVV.

Theo Thông tư, thông tin về mạng lưới tư vấn viên bao gồm: Tên tổ chức, cá nhân tư vấn; Số đăng ký và hồ sơ năng lực của tư vấn viên được công bố trên trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ có mạng lưới tư vấn viên và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV theo quy định tại Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Trên cơ sở thông tin về mạng lưới tư vấn viên đăng tải tại Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV, trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, DNNVV lựa chọn, tiếp cận, thương thảo, ký kết biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn với cá nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên.

Căn cứ nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ tư vấn được giao, cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn của DNNVV. Các nội dung về đối tượng, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị hỗ trợ DNNVV và Cổng Thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV. Đồng thời, DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn theo hướng dẫn của đơn vị hỗ trợ DNNVV, kê khai về các khoản hỗ trợ tư vấn đã được nhận trong năm đề nghị hỗ trợ. DNNVV chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ cơ sở pháp lý của hồ sơ kê khai.

Tại Thông tư quy định rõ đơn vị hỗ trợ DNNVV có trách nhiệm xem xét, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn trên cơ sở các tiêu chí tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. DNNVV đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 6, kinh phí đề xuất phù hợp với mức hỗ trợ quy định tại Điều 13. Nội dung Biên bản thỏa thuận dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn cho DNNVVnêu rõ mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, số tiền miễn, giảm phí tư vấn của hợp đồng tư vấn.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt hỗ trợ tư vấn, đơn vị hỗ trợ DNNVV thực hiện công bố thông tin về việc hỗ trợ tư vấn trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt hỗ trợ tư vấn, DNNVV tiến hành ký kết, tổ chức thực hiện, nghiệm thu, thanh lý và thanh toán toàn bộ chi phí hợp đồng tư vấn, đồng thời đề nghị đơn vị hỗ trợ DNNVV hoàn trả số tiền được miễn, giảm phí tư vấn theo quyết định phê duyệt. Đồng thời, đơn vị hỗ trợ DNNVV tổ chức quản lý và lưu trữ theo quy định hiện hành các hồ sơ, chứng từ liên quan theo từng hợp đồng tư vấn làm cơ sở cho việc thanh, quyết toán, kiểm tra, giám sát.

Tại Thông tư, các bộ, cơ quan ngang bộ giao đơn vị đầu mối, thực hiện quản lý, giám sát, đánh giá về tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên các ngành, lĩnh vực phụ trách theo quy định của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP. Hằng năm, đơn vị đầu mối thực hiện rà soát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, đưa ra khỏi mạng lưới các tổ chức, cá nhân tư vấn có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tư vấn cho DNNVV thực hiện hành vi, vi phạm pháp luật. Đồng thời công bố công khai trên trang điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV… Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/5/2019./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 5937
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.