Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 13/05/2019-17:13:00 PM
Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019
(MPI) – Ngày 11/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm 2019 tăng 2,71%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 3 năm gần đây. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 81%, vốn FDI thực hiện ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5%. Xuất khẩu tăng 5,8%, tiếp tục xuất siêu. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, có trên 43 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,9%, số vốn đăng ký tăng 31,7%, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 52,6%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, lao động, việc làm, thông tin truyền thông được quan tâm, đời sống của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn được giữ vững. Công tác đối ngoại được tích cực triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại những hạn chế cần tập trung khắc phục và tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và thương mại quốc tế dự báo chậm lại, tác động lớn đến kinh tế trong nước. Xuất khẩu tăng chậm. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng chậm hoặc giảm. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành chưa được triển khai tích cực.

Vì vậy, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, kiên trì thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, tiếp tục quán triệt phương châm hành động của năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, bám sát mục tiêu tăng trưởng GDP theo kịch bản cho từng quý theo ngành, lĩnh vực, theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế để ứng phó phù hợp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, xử lý công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Trong đó, tiếp tục nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công Thương, Tài chính và Ban Chỉ đạo điều hành giá thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp chặt chẽ trong điều hành các chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ứng phó kịp thời, hiệu quả với các biến động của tình hình trong và ngoài nước.

Tại Nghị quyết, Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 còn lại, kể cả việc điều chỉnh kế hoạch vốn nội bộ của bộ, ngành, địa phương và giữa các bộ, ngành, địa phương trong tháng 5/2019.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội dự án Luật đầu tư công (sửa đổi), xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ dự án Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong tháng 8/2019. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP của từng bộ, ngành, địa phương và tình hình đấu thầu qua mạng thời gian qua, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2019. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là các dự án, đơn vị có sử dụng vốn lớn, nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn từ đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp sang các đơn vị có nhu cầu về vốn và tỷ lệ giải ngân cao.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nghiêm khắc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân gây chậm trễ trong thực hiện kế hoạch đầu tư công gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các đề án, báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 10, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Chủ động chỉ đạo rà soát, khẩn trương xử lý, giải quyết các tồn tại, bất cập, những vấn đề nổi cộm, phức tạp thuộc bộ, ngành mình phụ trách, nhất là những vấn đề đang được cử tri quan tâm, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giải trình.

Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tích cực, khẩn trương, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Chính phủ cũng thống nhất kết quả đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 - 2017. Chính phủ giao Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo, thừa ủy quyền Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Bộ Chính trị về việc công bố, sử dụng kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017 và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương sử dụng kết quả đánh giá lại quy mô GDP làm cơ sở lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Về báo cáo tiếp thu, giải trình bổ sung đối với các Tờ trình số 110/TTr-CP, 111/TTr-CP về phương án sử dụng dự phòng chung vốn ngân sách Trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 34 và Quốc hội theo quy định, trong đó rà soát, báo cáo cụ thể phương án điều chỉnh giảm các dự án sử dụng nguồn vốn vay trong nước tương ứng với việc sử dụng nguồn vốn nước ngoài tăng thêm tối đa 60.000 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội để đáp ứng yêu cầu giải ngân đối với các dự án sử dụng vốn nước ngoài theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

Về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép không tiếp tục điều chỉnh giảm vốn chưa giải ngân kế hoạch hằng năm của các dự án theo số liệu tại Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, giao Chính phủ thực hiện việc thanh toán, quyết toán vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và số liệu thực tế giải ngân của các dự án.

Về việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 đã được chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 của 04 dự án (Dự án Quốc lộ 53 Vĩnh Long (Km0+km15+617), Dự án cải tạo nâng cấp sông Ngũ Huyện Khê, hệ thống thủy nông Bắc Đuống, Dự án đường QL62 - Tân Hưng, Dự án đường tỉnh 865) để thực hiện các hạng mục bổ sung, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định. Đối với số vốn giai đoạn 2012-2015 còn lại của Dự án Quốc lộ 53 Vĩnh Long, thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước.

Chính phủ đồng ý về chủ trương báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thi hành Luật quy hoạch trong đó có nội dung cho phép các quy định liên quan đến quy hoạch đã được sửa đổi tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch tiếp tục có hiệu lực cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định. Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1736
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.