Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 14/05/2019-19:47:00 PM
Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 14/5/2019, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Thường trực Tiểu ban Văn kiện, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MPI

Phát huy tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đã có nhận thức rõ và sâu sắc về 04 nội dung lớn của Cương lĩnh, trong đó đã có nhận thức rõ việc xây dựng các nghị quyết của Đảng và các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đánh giá chung về kết quả thực hiện Cương lĩnh 2011, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy được tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống hơn 70 năm thành lập và phát triển của ngành và cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo Đoàn khảo sát về tình hình và kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Trần Quốc Phương đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ chính. Thứ nhất, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo các đơn vị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên và các đơn vị thuộc Bộ đã cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 (khóa XII), đổi mới tư tưởng, phương pháp xây dựng kế hoạch, dành nhiều thời gian cho nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này là công tác chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, xây dựng thể chế, pháp luật để từ đó lan tỏa quyết tâm đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và hành động, thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng tham mưu cho Chính phủ. Bộ đã có nhiều đổi mới hiệu quả, kịp thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh…

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: MPI

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kế hoạch hóa, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, kể từ năm 2017, Bộ đã triển khai công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công theo hướng rút gọn các cuộc họp về kế hoạch, giảm chi phí và thời gian cho các địa phương, tổ chức theo vùng và tăng cường các cuộc họp trực tuyến giữa Bộ với các địa phương, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý kế hoạch và danh mục dự án đầu tư công,… Qua hai năm thực hiện đổi mới phương pháp kế hoạch hóa, Bộ đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá, đồng tình và ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương. Thông qua đó, tăng cường sự chủ động, linh hoạt cho các bộ, ngành, địa phương cũng như đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng kế hoạch, nhờ đó đẩy nhanh được tiến độ thời gian giao kế hoạch, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác cung cấp số liệu tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm và theo yêu cầu đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cũng như công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, thể hiện quyết tâm trong cải cách, đổi mới, mạnh dạn và tin tưởng cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo.

Thứ hai, về công tác nghiên cứu, học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị và kế hoạch của Trung ương, sau khi Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII được ban hành, tập thể Ban cán sự đảng đã dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết theo quy định của Trung ương. Tiếp đó, Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Các nghị quyết, kế hoạch và văn bản của Trung ương đã được truyền tải kịp thời, nhanh chóng tới các Đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ cơ quan để tiếp tục phổ biến, quán triệt đến đảng viên.

Thứ ba, về đánh giá kết quả cụ thể hóa và triển khai thực hiện 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, trong công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Ban cán sự đảng đã nhận diện đúng các biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một nhiệm vụ cấp bách để giành thế chủ động trong cuộc chiến phòng, chống “diễn biến hòa bình” qua đó phổ biến, quán triệt và yêu cầu học tập, nghiên cứu và thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Bộ để nâng cao nhận thức chính trị của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và của cán bộ đảng viên, trước hết các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan và lãnh đạo các đơn vị, Ủy viên cấp ủy đảng các cấp phải thực sự là những người đầu tàu, gương mẫu cho các cán bộ, đảng viên noi theo. Đồng thời, Ban cán sự đảng chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Về xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách, trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Ban cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan trong công tác kiểm tra, giám sát thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm với các trọng tâm, trọng điểm cụ thể cho từng năm. Về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban cán sự đảng đã nhận thức sâu sắc và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy cơ quan trong việc quán triệt và thực hiện nghiêm quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội.

Thứ tư, về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quyết định, hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ được giao được tiến hành thường xuyên, tích cực và bảo đảm chất lượng. Bộ đã tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các nội dung quản lý cán bộ đã phân cấp, đồng thời, hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định phân cấp cũ để phù hợp với các quy định mới của pháp luật theo hướng tạo cho các đơn vị phân cấp sự chủ động, thuận lợi trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: MPI

Tiếp tục thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Nguyễn Văn Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị, các ý kiến đóng góp sâu sắc, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII theo chức năng của Bộ đã đóng góp tích cực vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá chiến lược, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đạt tốc độ tăng trưởng khá, quy mô nền kinh tế tăng lên, chất lượng tăng trưởng, năng suất, chất lượng, hiệu quả nền kinh tế được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hội nhập kinh tế được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng theo các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương được Ban cán sự đảng, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Thường trực Tiểu ban Văn kiện Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, phân bổ hợp lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ cần nhất quán và kiên định với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chú ý tới gắn kết giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước và tiếp tục thực hiện có kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực chỉnh đốn, xây dựng Đảng, phấn đấu để đến năm 2020 thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng đề ra. Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Nguyễn Văn Bình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo để cung cấp thêm thông tin trong báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tiếp thu các ý kiến của Thường trực Tiểu ban Văn kiện Nguyễn Văn Bình và đoàn khảo sát. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cải cách, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối Đại hội Đảng XII, chủ động đóng góp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng XIII. Với vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cố gắng hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao các Báo cáo này./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 5125
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.