Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 22/05/2019-14:02:00 PM
3/4 chương trình hỗ trợ kinh tế của IMF phát huy tác dụng
Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố báo cáo cho biết 3/4 chương trình hỗ trợ của quỹ giai đoạn 2011-2017 đã đạt các mục tiêu đề ra như giải quyết vấn đề cán cân thanh toán và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.