Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 13/06/2019-10:06:00 AM
90,70% đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi)
(MPI) – Sáng ngày 13/6/2019, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi) với kết quả 439/450 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật, chiếm 90,70%.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật đầu tư công (sửa đổi). Ảnh: MPI

Trước đó, ngày 28/5/2019, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi). Hầu hết ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành với Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội. Bên cạnh đó, có một số ý kiến thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo Luật. Ngày 03/6/2019, Tổng thư ký Quốc hội đã xin ý kiến các vị ĐBQH về 03 vấn đề còn ý kiến khác nhau. Trên cơ sở ý kiến ĐBQH thảo luận tại Hội trường và qua kết quả xin ý kiến, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách (TCNS) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của ĐBQH để chỉnh lý dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét thông qua.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban TCNS của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, UBTVQH đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý nhiều điều, khoản của dự thảo Luật theo ý kiến góp ý của các vị ĐBQH như: Bổ sung về phản biện xã hội (Điều 87); Trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cung cấp tài liệu, báo cáo cho các cơ quan, tổ chức (Điều 94); Quy định trách nhiệm của người đứng đầu (khoản 6 Điều 35); Quy định giao Chính phủ quy định phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình, dự án đầu tư công (khoản 6 Điều 73); Bỏ những khoản quy định trùng lắp về xử lý hành vi vi phạm (từ Điều từ 89 đến Điều 96); bỏ Điều 101 về quy định chi tiết... Đồng thời, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản trong dự thảo Luật.

Đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C (Điều 7 đến Điều 10); Thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn (Điều 60, 62); Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch ĐTCTH (Điều 60 của dự thảo Luật mới); Đối tượng đầu tư công (Điều 5); dự án đầu tư công khẩn cấp (Điều 42); điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công (Điều 11); thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C của địa phương (Điều 17); điều chỉnh chương trình, dự án (Điều 43); Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm (Điều 52); Về trình tự phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công hằng năm, vốn ngân sách nhà nước (Điều 61)…

Luật đầu tư công (sửa đổi) có kết cấu gồm 6 chương, 101 điều. Việc ban hành Luật này nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII về chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công theo hướng thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan khác nhằm tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động đầu tư công và nguồn vốn đầu tư công, tiếp tục khắc phục thêm một bước tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan đến các quy định pháp luật về đầu tư công, góp phần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công. Nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí. Cùng với đó là gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại đầu tư công nói riêng theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực hạn hẹp của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước, thông qua các hình thức đầu tư phù hợp, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3431
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.