Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 13/06/2019-11:01:00 AM
Vướng mắc trong thực hiện Luật đầu tư
(MPI) - Qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi như sau:

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật đầu tư và ý kiến phản ánh các khó khăn vướng mắc của các cơ quan chức năng, nhà đầu tư liên quan đến Luật đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, kính đề nghị cổng Thông tin điện tử Chính phủ xem xét, giải quyết các nội dung sau:

1. Liên quan đến các dự án thuộc đối tượng phải đấu thầu dự án

Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, ngày 17/3/2015 của Chính phủ (Nghị định 30) được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư (ngày 05/5/2015) tức là trước ngày Nghị định 30 có hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay đã hết thời gian xây dựng theo tiến độ thực hiện dự án của chủ trương đầu tư nhưng Nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện xây dựng dự án (do nguyên nhân khách quan).

Như vậy, Dự án có được gia hạn tiến độ theo quy định của Luật đầu tư không hay phải thực hiện chấm dứt hoạt động dự án để lựa chọn Nhà đầu tư khác thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định 30.

2. Giãn tiến độ thực hiện dự án

Dự án đầu tư đã hết thời gian theo tiến độ xây dựng của chủ trương đầu tư, nhưng nhà đầu tư không làm thủ tục gia hạn hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận gia hạn tiến độ thực hiện xây dựng (do hồ sơ đề xuất gia hạn chưa đảm bảo quy định để xem xét) thì nhà đầu tư có được phép triển khai đầu tư xây dựng dự án không?

3. Thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án

Dự án đầu tư được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo Khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư năm 2014. Trên cơ sở đề nghị chấm dứt dự án của Nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan đăng ký đầu tư theo Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2014) ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2014.

Như vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư như trên có đúng thẩm quyền không? Nếu không đúng thì cơ quan nào ra Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư?

4. Liên quan đến ngành nghề ưu đãi đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn số 276/STNMT-QHGĐ ngày 20/02/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông lâm nghiệp Châu Á của Công ty Cổ phần Thiên Phúc Lộc; trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến cụ thể đối với dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp Châu Á thuộc hay không thuộc danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, cụ thể:

Dự án sản xuất nông lâm nghiệp Châu Á của Công ty cổ phần Thiên Phúc Lộc có mục đích sử dụng đất là: trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng bơ, sầu riêng. Đối chiếu với Điểm 1, Điểm 2 Khoản II Mục A phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì dự án nêu trên thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ rừng thuộc danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, còn lĩnh vực trồng bơ, sầu riêng không thuộc danh mục dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.

Bên cạnh đó, theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ thì việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định Chính phủ về ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.

Như vậy, ngành nghề ưu đãi đầu tư có sự khác nhau giữa Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 18/11/2015 của Chính phủ và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ. Để có cơ sở xác định miễn tiền thuê đất, xác định đấu giá quyền sử dụng đất và làm cơ sở áp dụng triển khai thực hiện..., Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông kính đề nghị cổng Thông tin điện tử Chính phủ xem xét cho ý kiến trường hợp dự án nêu trên có thuộc danh mục nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc chấm dứt dự án đầu tư thực hiện trên cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 118/2015/NĐ-CP), nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư theo quy định tương ứng tại văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan mà không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định tại văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và quy định của pháp luật liên quan để xem xét trong từng trường hợp cụ thể.

2. Về giãn tiến độ thực hiện dự án:

Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư quy định: Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đãng ký đầu tư khi giãn tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.

Khoản 3 Điều 46 Luật đầu tư quy định: Tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá 24 tháng. Trường hợp bất khả kháng thì thời gian khắc phục hậu quả bất khả kháng không tính vào thời gian giãn tiến độ đầu tư.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan đãng ký đầu tư chỉ xem xét giãn tiến độ thực hiện dự án trong trường hợp nhà đầu tư có đề xuất bằng văn bản.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này.

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông xem xét việc giãn tiến độ thực hiện dự án và chấm dứt hoạt động của dự án phù hợp với quy định tại Điều 46 và 48 Luật đầu tư.

3. Về thẩm quyền ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động cùa dự án đầu tư.

Khoản 1 Điều 3 Luật đầu tư quy định: Cơ quan đăng ký đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Điều 38 Luật đầu tư quy định cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, gồm Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông căn cứ các quy định nêu trên để xác định thẩm quyền chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ừong từng trường hợp cụ thể.

4. Về ngành nghề ưu đãi đầu tư:

Theo Mục A.II. 1 và Mục A.II.2 Phụ lục I - Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 thì trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và phát triển rừng; và nuôi trồng, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Theo đó, hình thức ưu đãi, đối tượng, nguyên tắc, thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

Trong khi đó, theo Điều 1 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì Nghị định này quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước và quy định trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Như vậy, ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ được áp dụng chung đối với các dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP. Ngoài ra, để được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3559
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.