Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 25/06/2019-09:08:00 AM
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 14/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 4059/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.

Hoàn thiện dự thảo trình ban hành và ban hành các văn bản

Theo Báo cáo, về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình ban hành 02 văn bản Luật sửa đổi, 02 Quyết định, 02 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 08 văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, Bộ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản, gồm: Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các chế độ báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf…

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã tiếp nhận 221 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, 17.600 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu… Bên cạnh đó, Bộ đã xây dựng và hoàn thiện Bộ câu hỏi/trả lời với 620 câu liên quan đến quá trình giải quyết TTHC gửi Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 3589/BKHĐT-VP ngày 30/5/2019…

Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Bộ đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ rà soát đơn giản hóa 09 TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu, 65 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 05 TTHC thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 36 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã.

Ngoài ra, trong quá trình soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ đã và đang rà soát đơn giản hóa 24 TTHC trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, rà soát, cắt giảm 17 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 07 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Về kiểm soát TTHC, Bộ thường xuyên thực hiện việc rà soát, thống kê, công bố TTHC đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để công bố, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Thực hiện niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tại trụ sở nơi giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đã ban hành 04 Quyết định công bố TTHC với tổng số 115 TTHC, trong đó, sửa đổi, bổ sung 106 TTHC, bãi bỏ 9 TTHC và tiếp nhận 50 phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức…

Hiện đại hóa công tác hành chính

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ, Bộ tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin trong nội bộ, thực hiện việc cập nhật hệ thống liên thông đáp ứng các yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Chỉnh sửa, cập nhật một số chức năng cho Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc theo yêu cầu của đơn vị trong Bộ.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trên toàn quốc: chỉnh sửa chức năng Báo cáo kế hoạch đầu tư công; Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư…

Về việc thực hiện hiện đại hóa hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2019, việc triển khai thực hiện các quy định về ứng dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc về hệ thống hành chính vẫn được duy trì, đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011-2020”, trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, nhằm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng,… để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Trong tháng 6 Tổ công tác liên Bộ (Tổ 1317) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tăng trưởng 6 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019 và một số vấn đề nổi lên cần quan tâm trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1340
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.