Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 12/07/2019-11:51:00 AM
Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
(MPI) – Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021, tính đến ngày 27/6/2019, Bộ đã nhận được báo cáo kết quả quý II tình hình thực hiện Nghị quyết số 02 của 21 bộ, ngành và 39/63 tỉnh, thành phố.

Theo Báo cáo, qua theo dõi việc triển khai Nghị quyết cho thấy một số bộ, ngành chủ động, tích cực, quyết liệt thực hiện và đã đạt được kết quả như Ngân hàng Nhà nước, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Công Thương (mảng vấn đề về Tiếp cận điện năng của Tập đoàn điện lực Việt Nam),… Trong khi đó, ở một số ít bộ, ngành khác chưa dành sự quan tâm, chỉ đạo đủ mức cần thiết để đảm bảo thực thi thực chất và hiệu quả các nhiệm vụ, như Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, ở cấp địa phương, do một số Bộ chậm ban hành tài liệu hướng dẫn gây ra sự lúng túng và khó khăn cho các địa phương khi xây dựng Kế hoạch hành động và triển khai thực hiện. Mặt khác, công tác tập huấn, hướng dẫn chưa được các Bộ quan tâm, chú trọng cũng dẫn tới sự lúng túng của các địa phương.

Về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện Nghị quyết tiếp tục được coi trọng. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy lãnh đạo một số bộ, ngành vẫn chưa thực sự nắm rõ các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra đối với bộ, ngành mình. Tương tự, ở địa phương, một số lãnh đạo các sở, ngành chưa nắm bắt đầy đủ những cải cách về quy định, chính sách ở cấp trung ương, cũng như các nhiệm vụ, chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của sở, ngành.

Về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn và tập huấn, hướng dẫn thực hiện cải thiện các chỉ số, theo thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được cho đến ngày 27/6/2019, 05 Bộ đầu mối xây dựng tài liệu hướng dẫn về 07 bộ chỉ số đều đã hoàn thành và đăng tải công khai các tài liệu này trên trang thông tin điện tử của các Bộ. Có 13/15 bộ, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì chịu trách nhiệm đối với 88 chỉ số trọng tâm đã hoàn thành tài liệu hướng dẫn đối với 84/88 chỉ số thành phần (đạt 95,5%). Tuy nhiên, mặc dù đã ban hành Tài liệu hướng dẫn, nhưng mới chỉ có một số ít Bộ triển khai hoạt động tập huấn, hướng dẫn, gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp.

Về thực hiện các cải cách cải thiện các chỉ số Môi trường kinh doanh theo Doing Business, trong quý II/2019, Bộ Tư pháp đã báo cáo, đề xuất giải pháp, trình Thủ tướng Chính phủ về việc nâng xếp hạng 02 chỉ số và Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, Bộ đang tiếp tục tập trung phối hợp với Toà án Nhân dân tối cao xác định các giải pháp cải thiện các chỉ số này.

Theo Báo cáo, về cải cách quy định về điều kiện kinh doanh, kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ, trung bình trên 50% số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ hoặc đơn giản hoá. Đa số các bộ đã hoàn thành việc cắt bỏ, đơn giản hoá điều kiện đầu tư, kinh doanh trong năm 2018. Tuy nhiên, có một số bộ đề xuất sửa đổi riêng từng Nghị định, nhưng đến nay vẫn còn Nghị định chưa được ban hành, ví dụ như: Bộ Giao thông vận tải (03 dự thảo Nghị định); Bộ Tài chính (01); Bộ Tư pháp (01);…

Theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Tuy vậy, vẫn còn có bộ chưa đăng tải công khai các điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm. Bên cạnh đó, hầu hết các bộ chưa có hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương hoặc đơn vị thực thi và doanh nghiệp về những cải cách cắt giảm điều kiện kinh doanh, cũng như chưa giám sát tình hình thực thi những cải cách này. Qua hoạt động khảo sát thực tế, hầu hết các sở, ngành ở địa phương đều lúng túng khi được hỏi về những cải cách điều kiện kinh doanh. Kết quả khảo sát PCI 2018 của VCCI cho thấy điều kiện kinh doanh vẫn còn là trở ngại lớn của doanh nghiệp.

Về cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, trong quý II năm 2019, công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa có chuyển biến, cải cách nào đáng kể. Nghị quyết số 02/NQ-CP nhấn mạnh trước tháng 6 năm 2019, các bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa quản lý, kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, nhiệm vụ này chuyển biến chậm, chủ yếu chuyển từ kiểm tra trước thông quan sang giai đoạn sau thông quan, chứ không phải cắt giảm số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành như yêu cầu của Chính phủ.

Về tình hình và kết quả đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm. Tổng giá trị giao dịch trong 5 tháng đầu năm 2019 qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng khoảng 23,23% về số lượng giao dịch và tăng 17,63% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018. Thanh toán điện tử qua Internet, điện thoại di động tăng trưởng mạnh, tính đến 31/3/2019, số lượng giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng tương ứng 65,81% và 13,46% so với cùng kỳ năm 2018; giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 97,75% số lượng giao dịch và 232,3% giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2018. Theo khảo sát của PwC đối với 27 nước đã ghi nhận Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018 với tỷ lệ người tiêu dùng thanh toán di động ở Việt Nam đã tăng từ 37% lên 61%.

Về tình hình và kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhiều địa phương đã tổ chức tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một số địa phương đã phối hợp với zalo hỗ trợ người dân thực hiện TTHC và theo dõi kết quả giải quyết. Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, một số địa phương đã có đầy đủ cả 02 cấu phần. Tuy nhiên, một số mô hình một cửa đang triển khai áp dụng chưa thực sự phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP như việc tổ chức các Trung tâm hành chính công cấp huyện tại nhiều địa phương; vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC, chưa phát huy tốt vai trò của công chức được bố trí ra làm việc tại Bộ phận Một cửa, việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC còn chậm, Cổng dịch vụ công của nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu...

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện Nghị quyết số 02, cụ thể:

Các bộ đầu mối và bộ chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đăng tải đầy đủ Tài liệu hướng dẫn lên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện những giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan, hạn hoàn thành trước tháng 8/2019. Các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo hướng dẫn của các bộ, ngành rà soát lại Kế hoạch hành động và thực hiện điều chỉnh (nếu cần) để đảm bảo bám sát nội dung yêu cầu.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương, đơn vị liên quan và doanh nghiệp về những cải cách điều kiện kinh doanh trước tháng 8/2019. Ngoài ra, đề xuất và đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt. Thực hiện cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành./.


File đính kèm:
Toanvanbaocao.doc
Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 242
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.