Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 26/07/2019-15:02:00 PM
Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước
(MPI) - Ngày 26/7/2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các hợp tác xã (HTX) để hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống nhấn mạnh, phát triển KTTT là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. KTTT nòng cốt là HTX, là thành phần kinh tế quan trọng trong 05 thành phần kinh tế đã được Đảng và Nhà nước xác định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng từ Đại hội Đảng lần thứ IV trở đi.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Tại Đại hội Đảng lần thứ IX lần đầu tiên có Nghị quyết chuyên đề số 13/NQ- TW về KTTT với mục tiêu đến năm 2010 “Đưa KTTT thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế” và “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Mục tiêu này được Đảng tiếp tục duy trì và khẳng định tại các Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X, XI, XII.

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, vai trò của KTTT trong nền kinh tế quốc dân có sự thay đổi lớn, chủ yếu là hỗ trợ hoạt động kinh tế, đời sống của thành viên thông qua cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên cũng như phát triển cộng đồng và thực hiện dân chủ hóa ở cơ sở. Đây là phương hướng phát triển tất yếu của khu vực KTTT, phù hợp với xu hướng quốc tế và thích hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam, vừa tăng tính cạnh tranh vừa bảo vệ kinh tế hộ thành viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, sau 15 năm triển khai Nghị quyết số 13/NQ- TW, khu vực KTTT, mà nòng cốt là HTX, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đang nỗ lực tự đổi mới, có những chuyển biến tích cực. Số lượng HTX thành lập mới tăng lên. Doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện. Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao rõ rệt. HTX từng bước hoạt động ổn định, lành mạnh, phát triển cả về quy mô, công nghệ, thị trường… qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị, xã hội tại cộng đồng.

Mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng khích lệ, nhưng sự phát triển của khu vực KTTT, HTX vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, còn tồn tại nhiều hạn chế về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước cũng như hạn chế trong nội tại các HTX.

Để đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển KKTT sau 15 năm thực hiện số 13-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 phê duyệt Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết. Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, HTX xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của cả nước.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hiệp hội và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết.

Theo dự thảo Báo cáo, Nghị quyết số 13-NQ/TW đã được triển khai thực hiện đầy đủ, từ việc học tập, quán triệt, thể chế hóa Nghị quyết, đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong phát triển KTTT.

Nhận thức về các quan điểm phát triển KTTT, HTX, về bản chất HTX bước đầu đã dần được khẳng định và thống nhất trong toàn xã hội. Xã hội nói chung và HTX nói riêng đã dần phân biệt được giữa HTX với doanh nghiệp, với tổ chức xã hội và với HTX kiểu cũ. Ưu thế và vai trò của HTX đối với phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế địa phương nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung dần được khẳng định.

Công tác quản lý nhà nước đối với KTTT được quan tâm nhất định, bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX bước đầu được kiện toàn. Ở Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đơn vị chuyên trách về KTTT, HTX; các bộ, ngành khác có đơn vị kiêm nhiệm, cán bộ kiêm nhiệm. Ở địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về KTTT, đã bố trí phòng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức năng này. Cấp huyện chức năng quản lý nhà nước về KTTT giao cho phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình đối với khu vực KTTT, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT từng bước phát triển.

Các Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp tại các địa phương thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, về cơ bản đã được Chính phủ và các bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật hợp tác xã. Các địa phương ban hành nhiều văn bản triển khai thi hành Luật và bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển KTTT, HTX tại địa phương.

Hoạt động khu vực KTTT, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài, có nhiều tín hiệu phát triển trong tương lai. Người dân tham gia HTX trên tinh thần tự nguyện, cùng góp vốn, cùng chịu trách nhiệm về hoạt động của HTX. Nhiều HTX có phạm vi hoạt động toàn xã, thậm chí toàn huyện.

Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao rõ rệt. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

Số lượng các HTX áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ngày càng nhiều, đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, không những trong nước mà còn xuất khẩu. HTX đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đã xuất hiện nhiều tổ chức KTTT, nhất là HTX hoạt động hiệu quả, phát huy rõ rệt và đầy đủ ý nghĩa về kinh tế, chính trị, xã hội, đủ sức thuyết phục về vai trò, vị trí quan trọng của KTTT trong nền kinh tế quốc dân.

Dự thảo Báo cáo đưa ra mục tiêu phát triển KTTT, HTX trong thời gian tới là sớm khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT. Đồng thời, xây dựng và phát triển mô hình KTTT, nòng cốt là HTX bền vững trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc HTX, phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên, thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức tham gia KTTT, HTX, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, cải thiện công bằng xã hội. Đưa khu vực KTTT thực sự trở thành lực lượng to lớn, cùng kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân và cùng kinh tế thành viên góp phần ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển đất nước cả về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế của khu vực KTTT, HTX trong xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được sau 15 năm triển khai Nghị quyết, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; Mục tiêu và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KKTT trong thời gian tới. Những ý kiến đóng tại Hội thảo nhằm giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết, kịp thời trình Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX và Ban Bí thư đúng thời hạn./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 964
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.