Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 14/08/2019-11:00:00 AM
Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng
(MPI) – Ngày 13/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung rà soát, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tập trung cơ cấu lại ba lĩnh vực trọng tâm là: đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2019 tiếp tục xu hướng tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 2,61%, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Vốn FDI thực hiện đạt khoảng 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%, tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng 77,8%. Cả nước có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% và tăng 29,6% về vốn đăng ký, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 29,9%. Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư thế giới có xu hướng sụt giảm, nhất là các nước lớn, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn biến phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, nhất là vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chậm…

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất quán định hướng điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, không rõ ràng của các quy định pháp luật và cơ chế, chính sách

Các bộ, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất, không rõ ràng của các quy định pháp luật và cơ chế, chính sách. Xây dựng hành lang pháp lý để quản lý và tạo điều kiện phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình kinh doanh mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: kinh tế số, kinh tế chia sẻ, thanh toán điện tử, tài sản ảo, tiền ảo... Đồng thời, rà soát, tháo gỡ rào cản về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh để tiếp tục cải thiện, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng.

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; tăng trưởng tín dụng phù hợp, đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế; củng cố dự trữ ngoại hối Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế; tiếp tục triển khai quyết liệt cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai, bảo đảm an toàn hệ thống; đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công.

Bộ Tài chính tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019, phấn đấu vượt dự toán thu ngân sách; quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định; khẩn trương hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tạo thuận lợi thương mại. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nghiên cứu, xây dựng cơ sở pháp lý để tháo gỡ vướng mắc cho việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của công ty con của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa; thực hiện hiệu quả giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, tăng cường quản lý vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp trên thị trường chứng khoán; khuyến khích phát triển và quản lý chặt chẽ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Tại Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát động lực tăng trưởng năm 2019, kịp thời đề xuất giải pháp phù hợp để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công còn lại của năm 2019; tổng hợp đề xuất của bộ, ngành và địa phương, thực hiện thủ tục điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019. Khẩn trương tổ chức hướng dẫn Luật đầu tư công năm 2019. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật quy hoạch để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và ban hành để sớm tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai thực hiện Luật quy hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai Luật Quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trình Chính phủ trong tháng 8/2019. Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về thúc đẩy tăng trưởng các Vùng kinh tế trọng điểm. Có biện pháp sàng lọc thu hút đầu tư nước ngoài, khắc phục tình trạng đầu tư chui, đầu tư núp bóng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 29/7/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tích cực tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện việc lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của Luật quy hoạch.

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8/2019.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình và văn bản quy định chi tiết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ đọng trong tháng 8/2019. Đồng thời chủ động có kế hoạch xây dựng 61 văn bản quy định chi tiết các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 theo phân công, không để phát sinh nợ mới.

Về việc xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử của các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Các bộ, cơ quan rà soát, đánh giá tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lựa chọn các dịch vụ công thiết yếu với người dân, doanh nghiệp tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Các địa phương thúc đẩy triển khai Chính quyền điện tử hiện đại, đô thị thông minh một cách thực chất, phục vụ người dân và doanh nghiệp, phù hợp với thực tế của từng địa phương, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Chính phủ yêu cầu Thanh tra Chính phủ theo dõi, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; tăng cường công khai, minh bạch các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tham nhũng “vặt” và tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc trong các cơ quan nhà nước.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương dành thời gian trực tiếp đối thoại với người dân, chủ động giải quyết ngay tại cơ sở những bức xúc của người dân, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất trật tự an toàn xã hội./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 515
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.