Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 23/08/2019-17:30:00 PM
Đột phá, sáng tạo để tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới
(MPI) – Chiều ngày 22/8/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ Biên tập tham dự phiên họp.
Ảnh: Chinhphu.vn

Đây là phiên họp thứ 5 của Tiểu ban để các thành viên Tiểu ban cho ý kiến về dự thảo Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 cùng với dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức 6 hội nghị tại các vùng với 56 tỉnh, thành phố. Đồng thời, Tiểu ban đã làm việc với lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và tổ chức nhiều buổi hội thảo, khảo sát trong nước và quốc tế, đặc biệt là lấy ý kiến nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tiểu ban đã triển khai nghiêm túc nhiệm vụ Trung ương giao, khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng 2 Văn kiện quan trọng, đồng thời bảo đảm phù hợp, kịp thời với chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 5 vừa qua, Tiểu ban đã trình Đề cương chi tiết, các báo cáo và đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến và thông qua. Theo thông báo của Văn phòng Trung ương, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phải xây dựng, hoàn thiện các báo cáo Văn kiện gửi xin ý kiến Bộ Chính trị trước ngày 05/9/2019 để trình Hội nghị Trung ương 11.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các báo cáo phải đánh giá tình hình cho đúng, cho sát, đồng thời có khát vọng phát triển, đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển, bàn tiến lên chứ không phải bàn lùi, để đưa dân tộc ta có bước phát triển mới. Đồng thời yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục chủ động tổ chức các buổi hội thảo, khảo sát lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Tiểu ban với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể, ngắn gọn về các dự thảo báo cáo, nội dung và cách viết, các vấn đề kinh tế và xã hội, quốc phòng, an ninh với tinh thần chung là phải đánh giá tình hình đúng, khách quan. Không tô hồng cũng không được bôi đen, phân tích, nhận định sát, đúng thực trạng đất nước trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay. Đặc biệt là đề ra những định hướng, các giải pháp chủ yếu, tạo đột phá phát triển trong 5 năm, 10 năm tới, đặc biệt dịp 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các thành viên Tiểu ban cần thảo luận, bàn kỹ, thống nhất ý kiến về 7 nội dung chính. Thứ nhất, nhận định, đánh giá kết quả đạt được, trong đó nêu bật các thành tựu, điểm sáng, các nét lớn trong 5 năm, 10 năm qua.

Thứ hai, ý kiến về các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, trong đó cần đánh giá đúng bản chất những vấn đề còn bất cập, tồn tại, chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học rút ra trên các mặt.

Thứ ba, nhìn nhận, đánh giá bối cảnh quốc tế, trong nước thời gian tới, trong đó, đặc biệt chú ý phân tích, dự báo những điểm mới, cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong và ngoài nước 5 năm, 10 năm tới.

Thứ tư, quan điểm phát triển, trong đó xác định rõ những vấn đề cốt yếu về quan điểm cần thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tập trung thực hiện. Thứ năm, mục tiêu chiến lược, bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ sáu, về các đột phá chiến lược, trong đó lưu ý các điểm mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, yếu tố văn hóa, con người và khát vọng vươn lên. Thứ bảy, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, trong đó đặc biệt chú ý đến nội dung giải pháp mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thành viên Tiểu ban thông qua công tác điều hành thực tiễn các lĩnh vực được giao phụ trách, có ý kiến bổ sung về những vấn đề mới, những ý tưởng đột phá sáng tạo để tạo ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, bởi đây chưa phải là văn bản cuối cùng, trong quá trình thảo luận, vẫn tiếp tục lấy thêm ý kiến.

Về việc phối hợp với Tiểu ban Văn kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ Biên tập báo cáo cụ thể về tình hình phối hợp, đặc biệt là việc so sánh, đối chiếu các nội dung liên quan giữa các Văn kiện, nhất là đánh giá, nhận định tình hình, quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, đột phá chiến lược...

Cho ý kiến về các dự thảo Chiến lược và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 5và 10 năm tới, các thành viên của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội đánh giá các dự thảo tương đối có chất lượng, được xây dựng công phu, trí tuệ và cơ bản bao quát được hầu hết các lĩnh vực. Các dự thảo cũng đảm bảo kế thừa được chiến lược hiện nay nhưng cũng khơi dậy được tinh thần đổi mới, sáng tạo và thể hiện được khát vọng, ý chí phát triển của dân tộc.

Các thành viên của Tiểu ban cơ bản nhất trí với mục tiêu tổng quát của 5 năm và 10 năm tới cũng như các đột phá chiến lược và giải pháp thực hiện và nhấn mạnh yêu cầu cần lấy phát triển nhanh bền vững làm nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cao.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các dự thảo báo cáo đã đã bám sát Đề cương chi tiết đã được Trung ương thông qua, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, mang tính tổng thể, toàn diện và khái quát cao, có tính kế thừa, đổi mới, nhiều ý tưởng mới sáng tạo. Đồng thời, yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung để phù hợp với các dự thảo báo cáo chính trị khác đang được xây dựng, trong đó có vấn đề phát triển nhanh và bền vững, lấy phát triển nhanh để duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng thể chế...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong các dự thảo báo cáo, đảm bảo căn cứ khoa học, thực tiễn, có phương pháp tính phù hợp, vừa có tính khả thi, vừa có tính phấn đấu cao.

Về mục tiêu tăng trưởng, Thủ tướng đề nghị có nghiên cứu đề xuất mức tăng trưởng hợp lý, đủ để đảm bảo thoát bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, nhưng phải tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh việc làm rõ nét hơn về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới trong dự thảo báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tiểu ban làm rõ các động lực phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn tới như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến - chế tạo, du lịch, công nghệ thông tin, phát triển đô thị và liên kết vùng. Các dự thảo báo cáo cũng phải chú trọng các vấn đề xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh; coi con người là trung tâm, là chủ thể, động lực của sự phát triển, xây dựng nền kinh tế tự chủ, có sức chống chịu, khả năng cạnh tranh cao…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Tổ Biên tập tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm với các bộ, ngành Trung ương, các trường đại học và viện nghiên cứu cũng như chuyên gia của các nước và các tổ chức quốc tế, đồng thời xin ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước để tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung các dự thảo, bảo đảm “Đảng chấp nhận, Nhân dân phấn khởi, quốc tế đánh giá cao”./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 737
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.