Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 25/09/2019-14:38:00 PM
Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(MPI) – Theo Báo cáo của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt đến các đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ. Thanh tra Bộ với vai trò là thường trực Ban chỉ đạo PCTN của Bộ đã tích cực tham mưu, giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Theo đó, các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, quy trình xử lý công việc, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2011-2020”,…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục thực hiện công tác tham mưu tổng hợp về xây dựng cơ chế, chính sách vĩ mô, kiến nghị Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý kinh tế để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, điều hành kịp thời các cân đối lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong 9 tháng năm 2019, Bộ đã xây dựng và trình ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 01 Luật, 03 Nghị định, 10 Thông tư, 03 Quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2019 nhằm thường xuyên, liên tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các đơn vị thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật PCTN.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện theo quy định, phù hợp với nội dung quy hoạch cán bộ và đặc điểm tình hình hoạt động của từng đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng có thể xảy ra. Đồng thời, thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan.

Trong 9 tháng năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành 01 cuộc thanh tra hành chính. Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ban hành 02 Kết luận thanh tra. Các đơn vị thuộc Bộ đang thực hiện các cuộc kiểm tra hành chính theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Qua thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi và giảm trừ khi thanh, quyết toán với tổng số tiền 288.152.729 đồng. Bộ đã kiến nghị đơn vị được thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án như tại các kết luận thanh tra.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai 07 cuộc thanh tra chuyên ngành. Ban hành 08 Kết luận thanh tra, yêu cầu đối tượng thanh tra xuất toán, thu hồi, giảm trừ khi thanh, quyết toán và xử lý về mặt kinh tế với tổng số tiền 76.396.995.617 đồng. Đồng thời kiến nghị với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan liên quan, chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót trong quản lý, điều hành, triển khai thực hiện dự án, thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các Kết luận thanh tra.

Tổng cục Thống kê thực hiện 03 cuộc thanh tra. Các Cục Thống kê thực hiện 286 cuộc thanh tra chủ yếu tiến hành thanh tra việc thực hiện phương án các cuộc điều tra thống kê liên quan đến phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm, phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2019…

Về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, tổng số đơn thư Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 115 đơn, bao gồm 51 đơn khiếu nại, 20 đơn tố cáo, 44 đơn phản ánh, kiến nghị. Trong đó 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết đã xử lý đúng thủ tục quy định về khiếu nại, tố cáo; 113 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến cơ quan đúng thẩm quyền giải quyết.

Nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, ngôn luận và các tổ chức, đoàn thể khác trong PCTN, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Đầu tư, Báo Đấu thầu, Tạp chí Kinh tế và Dự báo và các Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ đã tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như: Đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp, đăng tải nội dung trong các kết luận thanh tra, kiểm tra do Thanh tra Bộ và một số đơn vị thực hiện góp phần tích cực vào công tác PCTN, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức về PCTN đã được nâng cao, không xảy ra trường hợp cán bộ vi phạm quy chế, các giải pháp PCTN được thực thi một cách cụ thể hơn nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác PCTN của Bộ./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 872
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.