Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 15/09/2019-16:52:00 PM
Công tác cải cách hành chính quý III năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 12/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 6586/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính quý III năm 2019.

Tiếp tục cải cách hoàn thiện thể chế

Theo Báo cáo, về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên cơ sở Hiến pháp năm 2013, trong quý III, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình ban hành 01 Quyết định phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 và 01 Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia.

Đồng thời, Bộ tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, gồm: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp, Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf…

Trong quý III, Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa 07 nhóm TTHC (gồm 16 TTHC) lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã và thông qua phương án đơn giản hóa TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1304/QĐ-BKHĐT ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông qua phương án đơn giản hóa, 07 nhóm TTHC đã được đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, cách thức thực hiện và mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính đã tiết kiệm chi phí hằng năm cho hợp tác xã là 704.321.590 đồng đạt tỷ lệ cắt giảm 27,99%.

Bộ đang dự thảo Luật đầu tư (thay thế Luật đầu tư số 67/2014/QH13) để thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ…

Về kiểm soát TTHC, Bộ thường xuyên thực hiện việc rà soát, thống kê, công bố TTHC đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để công bố, cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trong quý III, Bộ đã ban hành Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó có tổng số 60 TTHC được công bố…

Ngoài ra, trong quý III, Bộ đã thực hiện đánh giá tác động 38 TTHC trong dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp. Đồng thời Bộ đã tiếp nhận 189 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, 11.601 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu…

Bộ thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức liên quan đến các quy định hành chính, thời hạn và nội dung công văn trả lời đều đáp ứng được yêu cầu trong văn bản PAKN…

Trong công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng thông tin điện tử của Bộ đã thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp, cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ lập và gửi báo cáo và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu để tìm hiểu và thực hiện TTHC trực tuyến…

Hiện đại hóa hành chính

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ, Bộ tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các Hệ thống thông tin trong nội bộ. Tỷ lệ Thủ trưởng các, đơn vị thuộc Bộ sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong xử lý công việc đạt 93,9%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc bộ dưới dạng điện tử đạt 85,3%...

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các chức năng Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đầu tư công trên toàn quốc: chỉnh sửa chức năng Báo cáo kế hoạch đầu tư công; Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư…

Về thực hiện Đề án “Cải cách thể chế và tăng cường phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 - 2020”, trong quý III, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, nhằm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng,… để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Dự kiến trong tháng 9/2019, Tổ công tác liên Bộ (Tổ 1317) tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tăng trưởng 9 tháng đầu năm, dự báo cả năm 2019 và một số vấn đề nổi lên cần quan tâm trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 101
  •  
Các tin mới

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.