Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 13/12/2019-14:18:00 PM
Lâm Đồng thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
(MPI) – Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, thông qua việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã có tính lan tỏa, tác động mạnh mẽ đến nhận thức và giúp người nông dân mạnh dạn tự đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Ảnh minh họa. Minh Trang (MPI)

Trong những năm qua kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển tương đối toàn diện, năm 2019 đạt mức tăng trưởng trên 8,5%, GRDP bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng, trong đó, ngành nông nghiệp tăng trưởng đạt 5,3%, cơ cấu nông nghiệp chiếm tỷ trọng 44,4%.

Trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 214 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 10.042,68 tỷ đồng, trong đó, có 77 doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 267 triệu USD và khoảng 1.425 doanh nghiệp, cơ sở trong nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 327 doanh nghiệp đang đầu tư 393 dự án liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp với tổng diện tích là 56.798 ha. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiện có 243 hợp tác xã nông nghiệp, 273 tổ hợp tác, 952 trang trại sản xuất nông nghiệp, có 145 chuỗi liên kết từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ (có hợp đồng liên kết lâu dài) với sự tham gia liên kết của 177 doanh nghiệp, hợp tác xã và 15.800 hộ nông dân.

Trong tỉnh đã hình thành những vùng chuyên canh có quy mô sản xuất lớn, tập trung (như: cà phê 158.000 ha; chè 12.400 ha; diện tích gieo trồng rau trên 68.000 ha; diện tích gieo trồng hoa trên 9.000 ha; 50 ha nuôi cá nước lạnh; đàn bò sữa trên 22.000 con,...), diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 57.700 ha; hình thành 2 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 09 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; 2 trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ hiện đại (qui mô 4.000 con), được chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ; có 30 trang trại chăn nuôi lợn (qui mô 100.000 con) 30 trại gia cầm (qui mô 620.000 con) chăn nuôi tập trung ứng công nghệ hiện đại vào quản lý, sản xuất; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 173 triệu đồng/ha/năm.

Tỉnh Lâm Đồng đã có 20 sản phẩm nông nghiệp được công nhận nhãn hiệu chứng nhận; tỉnh đã xây dựng và đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” với những sản phẩm chính, gồm: Rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông.

Các dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nói riêng đã và đang làm tăng giá trị hàng nông sản, tăng giá trị sử dụng đất. Bên cạnh đó hoạt động của một số doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần trong việc nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng lao động mang tính chuyên nghiệp cho người lao động.

Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào thu ngân sách của địa phương, giải quyết được nhiều việc làm và thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, doanh nghiệp cũng là nhân tố nòng cốt trong công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đầu mối thực hiện chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu các nông sản chủ lực của tỉnh ra thị trường ngoài nước, đặc biệt là thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian qua đã góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Để đạt được những kết quả như trên, nhất là trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện việc thu hút các dự án đầu tư đều được thực hiện trên cơ cở các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng,… và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Ngoài ra, để cụ thể hóa các quy định, cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ lĩnh vực, quy mô, địa bàn, các dự án ưu tiên, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với mức hỗ trợ từ ngân sách tương ứng theo từng dự án, như ban hành như: Đề án chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn về trình tự thủ tục, quản lý dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, rà soát, thực hiện các giải pháp cải thiện các tiêu chí thành phần điểm số còn thấp, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp qua mạng điện tử, nộp hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện,... góp phần giảm chi phí cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ với mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, giảm chi phí khởi nghiệp, giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TU ngày 24/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin và truyền thông đến doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin về định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chính sách ưu đãi đầu tư, tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế (ASEAN, WTO, APEC, ASEM...) nâng cao năng lực hội nhập, tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp.

Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ 2 lần/năm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh. Lâm Đồng rất chú trọng các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương trong nước nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng trong sản xuất nông nghiệp và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thông qua các hoạt động hợp tác này, nhiều nhà đầu tư của các tỉnh đã đến tìm hiểu và triển khai các dự án đầu tư tại tỉnh; nhiều doanh nghiệp của tỉnh được kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh bạn và với các siêu thị lớn, các chợ đầu mối phân phối nông sản để hình thành các chuỗi nông sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc, tạo sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp và người nông dân trên địa bàn.

Ngoài các hoạt động thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tỉnh Lâm Đồng cũng chú trọng phát triển doanh nghiệp tại chỗ theo hướng khuyến khích các trang trại, hộ gia đình, các nhóm hộ có đủ điều kiện, năng lực hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã ngay tại địa phương. Đây là các doanh nghiệp nông nghiệp đi lên từ sản xuất, có sự am hiểu sâu sắc về đặc thù sản xuất của tỉnh, có mối quan hệ chặt chẽ với người nông dân, có sẵn nguồn lực, điều kiện về đất đai để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đối với các đối tượng này, tỉnh tập trung hỗ trợ về đào tạo năng lực quản lý, tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận thị trường, tiếp cận khoa học công nghệ mới để có thể đứng vững và ngày càng phát triển, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2112
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.