Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 25/02/2020-16:10:00 PM
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp cho cấp ủy thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Xem tin ảnh)
(MPI) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 366-KH/ĐUBKHĐT ngày 31/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng cho cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ cơ quan. Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp và các đồng chí chuyên trách công tác Đảng. Về phía khách mời có đồng chí Lê Văn Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong Đảng bộ cơ quan nắm bắt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng. Đồng thời, cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung cơ bản về quy trình, kỹ năng, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Để lớp tập huấn đạt kết quả, đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, nghiên cứu và tiếp thu để triển khai thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ cơ quan về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thái đã trao đổi về những quy định, hướng dẫn, các văn bản của cấp ủy cấp trên triển khai trước, trong và sau Đại hội; Công tác xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy các cấp; Công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội; Chuẩn bị đề án nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội…

Trình bày về một số nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng chí Lê Văn Thái cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Văn Thái trao đổi về những quy định, hướng dẫn, các văn bản của cấp ủy cấp trên. Ảnh: MPI

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố, tăng lên. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp theo những yêu cầu và nội dung sau đây: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Đồng thời, lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ cấp trên. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Tại Hội nghị, đại diện cấp ủy các cấp đã có trao đổi, chia sẻ thông tin về những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đại hội.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc của các đồng chí trong cấp ủy đã tập trung thảo luận, đưa ra những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2020. Đồng chí Mai Ngọc Bích đề nghị, cấp ủy các cấp chủ động, tập trung nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn, đặc biệt phải bám sát nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, Hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan cũng như văn bản hướng dẫn của đảng ủy cấp trên để tiến hành tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, việc tổ chức Đại hội đảng các cấp phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng. Đảm bảo yêu cầu đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng thời tăng cường đoàn kết, tiết kiệm, không phô trương, hình thức./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 517
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.