Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 14/07/2021-14:45:00 PM
Quy định về thành viên độc lập của Hội đồng quản trị
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hà, email: nguyenha.tvd@gmail.com.

Tại Điều 276 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

3. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định sau:

a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên."

Xin hỏi Quý Bộ, quy định "Công ty niêm yết" tại Khoản 4 nêu trên là tất cả các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (bất kể mô hình tổ chức quản lý hoạt động) phải có thành viên độc lập HĐQT hay chỉ là Công ty niêm yết có mô hình tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp 2020 mới phải có thành viên độc lập HĐQT?

Theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 thì chỉ có công ty tổ chức quản lý theo Điểm b Khoản 1 mới phải có thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

+ Ủy ban kiểm toán còn đối với công ty tổ chức quản lý theo điểm a khoản 1 đã có Ban Kiểm soát (nên không có thành viên độc lập HĐQT + Ủy ban kiểm toán).

Luật Doanh nghiệp 2020 cho phép luật về chứng khoán có quy định khác, tuy nhiên Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định tại Khoản 4 Điều 276 như trên là chưa thực sự rõ ràng gây khó hiểu, khó áp dụng cho các công ty niêm yết có tổ chức quản lý theo mô hình Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. Mong nhận được phản hồi từ Quý cơ quan.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần trong trường hợp pháp luật về chứng khoán không có quy định khác. Tuy vậy, trường hợp mà Quý bạn đọc hỏi thuộc phạm vi điều chỉnh và đã được quy định tại Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn. Đề nghị tham khảo ý kiến tư vấn của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán cho nội dung này./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 545
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.