Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 13 tháng 4 năm 2021

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

 • Tổng vốn thực hiện: 4.100 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 7.222,68 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 2.102,57 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 805,30 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 49.808 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 58.594 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 58.210 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 234 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 161 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 734 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.510 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.323,54 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 472,23 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 220,80 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 47 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  19.635 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  19.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:17.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:990 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.985,13 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.134,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 322,29 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 79 dự án

  - Tăng vốn: 69 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 251 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.435 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.366 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.290 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 3.914,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 496,17 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 262,20 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 108 dự án

  - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 289 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  20.524 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  20.344 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.218 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn