Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 13.250 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 14.124,54 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5.544,20 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.704,21 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 104.184 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 127.838 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 126.170 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.182 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 841 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 5.275 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.050 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 356,04 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 166 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.591 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.800 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 948,66 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 243,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 897,34 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 245 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 458 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  10.370 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  10.166 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.402 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:2.180 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 730,37 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.089,60 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 636,71 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 207 dự án

  - Tăng vốn: 66 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 412 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.380 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.266 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.548 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.220 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.432,22 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 454,87 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 372,78 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 265 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 578 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.141 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.982 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.559 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.103,53 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 247,89 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 487,27 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 193 dự án

  - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 478 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.176 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.925 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.538 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.620 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 7.142,41 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.941,57 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.349,15 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 290 dự án

  - Tăng vốn: 114 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 408 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.204 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.099 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.363 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.480 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.405,68 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 512,93 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 692,89 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 290 dự án

  - Tăng vốn: 120 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 562 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.270 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.523 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.255 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 276,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 637,59 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 490,14 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 262 dự án

  - Tăng vốn: 109 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.240 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.170 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.434 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.341 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.000 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 642,94 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: -40,57 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 421,91 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 264 dự án

  - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 724 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.536 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.375 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.378 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn