Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 19.980 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 14.646,42 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 6.414,49 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 7.469,20 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 167.821 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 202.416 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 200.837,90 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.523 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.140 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 6.141 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 4.460,87 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 333,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 534,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 77 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 884 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.687 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.400 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 542,82 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 304,10 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 292,56 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 242 dự án

  - Tăng vốn: 74 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 699 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.825 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.555 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.350 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 527,78 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 427,01 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.128,62 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 85 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 940 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.917 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.842 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.433 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.300 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.248,74 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 2.008,62 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 522,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 687 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.060 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.857 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.133 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 660,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 381,07 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 512,03 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 318 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.570 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.616 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.223 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.950 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 997,06 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 268,80 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 519,46 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 206 dự án

  - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 597 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.769 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.679 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.081 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.470 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.024,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 992,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.129,23 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 202 dự án

  - Tăng vốn: 93 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 334 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.204 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.068 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.844 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.230 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 272,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 159,02 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 289,72 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 177 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 345 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  18.275 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  18.081 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.289 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.410 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 625,88 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 241,30 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 802,48 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 150 dự án

  - Tăng vốn: 80 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.221,70 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  16.967,40 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.570,40 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:2.040 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.300,35 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 593,62 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 378,84 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 153 dự án

  - Tăng vốn: 109 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 279 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.441,10 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.357,30 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.231,20 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.898,52 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 623,69 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 429,24 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 213 dự án

  - Tăng vốn: 144 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 361 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  33.014,20 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  32.969,30 triệu USD

 • Nhập khẩu:31.315,40 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:2.780 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.087,18 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 81,07 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 929,59 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 210 dự án

  - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 329 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  21.432 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  21.345,90 triệu USD

 • Nhập khẩu:18.951 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn