Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 4.800 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 4.881,61 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.361,15 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.355,22 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 38.298 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 44.053 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 43.120 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 734 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 345 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 1.687 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.243,80 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 179,16 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 165,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 175 dự án

  - Tăng vốn: 76 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  10.291 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  10.100 triệu USD

 • Nhập khẩu:8.500 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 785,09 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 580,35 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 453,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 138 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 460 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.418 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.177 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.775 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:2.070 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 888,33 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 3.180,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 233,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 180 dự án

  - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 423 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  11.693 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.471 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.959 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.180 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.964,40 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 421,15 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 502,36 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 241 dự án

  - Tăng vốn: 122 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 610 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.651 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.372 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.064 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn