Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 19.100 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 17.976,17 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.596,66 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9.892,73 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 142.707 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 175.523 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 173.249 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3.046 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.169 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 6.496 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.050 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 356,04 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 166 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.591 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.800 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 948,66 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 243,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 897,34 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 245 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 458 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  10.370 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  10.166 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.402 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:2.180 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 730,37 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.089,60 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 636,71 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 207 dự án

  - Tăng vốn: 66 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 412 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.380 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.266 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.548 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.220 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.432,22 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 454,87 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 372,78 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 265 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 578 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.141 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.982 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.559 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.650 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.103,53 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 247,89 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 487,27 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 193 dự án

  - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 478 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.176 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.925 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.538 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.620 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 7.142,41 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 1.941,57 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.349,15 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 290 dự án

  - Tăng vốn: 114 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 408 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.204 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.099 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.363 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.480 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.405,68 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 512,93 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 692,89 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 290 dự án

  - Tăng vốn: 120 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 562 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.270 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.523 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.255 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 276,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 637,59 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 490,14 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 262 dự án

  - Tăng vốn: 109 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.240 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.170 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.434 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.341 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.000 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 642,94 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: -40,57 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 421,91 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 264 dự án

  - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 724 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  17.536 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  17.375 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.378 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:1.850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 903,62 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 999,12 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 636,25 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 276 dự án

  - Tăng vốn: 113 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 67 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.614 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.459 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.163 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 760,25 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 859,97 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.303,90 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 256 dự án

  - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 540 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.933 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  16.673 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.843 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:2.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.187,76 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 193,37 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.248,37 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 332 dự án

  - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 614 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.138 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.947 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.517 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn