Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 16.000 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 19.797,44 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.995,65 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.293,62 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 114.502 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 140.656 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 138.041 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.293 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.100 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 4.535 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.243,80 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 179,16 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 165,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 175 dự án

  - Tăng vốn: 76 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  10.291 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  10.100 triệu USD

 • Nhập khẩu:8.500 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 785,09 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 580,35 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 453,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 138 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 460 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.418 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.177 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.775 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:2.070 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 888,33 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 3.180,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 233,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 180 dự án

  - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 423 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  11.693 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.471 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.959 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.180 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.964,40 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 421,15 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 502,36 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 241 dự án

  - Tăng vốn: 122 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 610 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.651 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.372 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.064 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.350 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 713,72 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 381,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 436,80 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 205 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 374 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.191 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.035 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.293 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.570 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 6.242,91 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 400,84 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 455,34 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 244 dự án

  - Tăng vốn: 112 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 440 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.572 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.102 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.003 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.330 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.089,08 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 734,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 879,11 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 195 dự án

  - Tăng vốn: 128 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 445 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.236 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.009 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.763 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.250 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 528,34 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 374,60 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 246 dự án

  - Tăng vốn: 96 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 428 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.616 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.525 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.031 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.200 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.104,74 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 347,80 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 667,30 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 220 dự án

  - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.190 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.796 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.833 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:1.700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.740,06 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,09 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 500,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 414 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.632 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.516 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.638 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 3.496,87 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 726,88 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 624,50 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 223 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 379 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.166 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.938 triệu USD

 • Nhập khẩu:6.643 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn