Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 10.120 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 9.462,34 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.715,78 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.639,33 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 77.464 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 95.032 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 94.117 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.620 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 619 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 4.459 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 4.460,87 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 333,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 534,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 77 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 884 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.687 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.400 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 542,82 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 304,10 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 292,56 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 242 dự án

  - Tăng vốn: 74 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 699 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.825 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.555 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.350 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 527,78 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 427,01 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.128,62 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 85 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 940 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.917 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.842 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.433 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.300 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.248,74 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 2.008,62 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 522,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 687 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.060 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.857 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.133 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 660,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 381,07 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 512,03 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 318 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.570 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.616 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.223 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.950 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 997,06 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 268,80 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 519,46 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 206 dự án

  - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 597 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.769 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.679 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.081 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.470 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.024,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 992,22 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.129,23 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 202 dự án

  - Tăng vốn: 93 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 334 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.204 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.068 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.844 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn