Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2019

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 10.550 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 8.272,42 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3.425,55 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 8.520,77 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 82.513 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 101.138 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 99.853 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.064 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 791 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 4.387 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 805,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 340,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 761,88 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 489 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.580 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.750 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.030 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.639,88 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.409,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 288 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 550 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.379 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.913 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.722 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.540 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.376,50 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 443,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 514,53 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 271 dự án

  - Tăng vốn: 103 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 614 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.498 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.637 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.413 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.580 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.523,62 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 812,21 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.450,06 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 297 dự án

  - Tăng vốn: 116 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 763 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.969 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.732 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.369 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.112,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 518,26 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 514,57 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 281 dự án

  - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 744 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.978 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.843 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.418 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 953,84 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 306,60 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 470,99 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 360 dự án

  - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 860 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.496 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.343 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.546 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.450 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 860,66 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 490,12 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 399,42 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 341 dự án

  - Tăng vốn: 163 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 367 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.238 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.985 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.295 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn