Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 20.380 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 16.745,60 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5.802,03 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 13.424,44 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 145.495 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 181.352 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 179.327 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3.883 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.381 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 9.715 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 805,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 340,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 761,88 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 489 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.580 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.750 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.030 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.639,88 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.409,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 288 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 550 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.379 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.913 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.722 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.540 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.376,50 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 443,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 514,53 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 271 dự án

  - Tăng vốn: 103 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 614 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.498 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.637 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.413 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.580 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.523,62 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 812,21 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.450,06 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 297 dự án

  - Tăng vốn: 116 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 763 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.969 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.732 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.369 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.112,92 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 518,26 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 514,57 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 281 dự án

  - Tăng vốn: 110 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 744 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.978 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.843 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.418 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 953,84 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 306,60 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 470,99 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 360 dự án

  - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 860 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.496 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.343 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.546 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.450 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 860,66 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 490,12 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 399,42 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 341 dự án

  - Tăng vốn: 163 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 367 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.238 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.985 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.295 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.410 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 855,44 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 564,39 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 989,22 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 342 dự án

  - Tăng vốn: 117 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 848 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.808 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  16.692 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.636 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.260 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.845,52 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 799,82 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 891,24 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 353 dự án

  - Tăng vốn: 129 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.267 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.779 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  16.667 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.300 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:1.990 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.860,38 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 678,87 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 410,94 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 335 dự án

  - Tăng vốn: 108 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.007 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.701 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.512 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.654 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.410 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.846,31 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 404,80 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 429,43 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 384 dự án

  - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.052 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.273 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  16.106 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.000 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:2.760 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 2.065,52 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: -71,40 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.182,84 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 405 dự án

  - Tăng vốn: 125 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.154 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.653 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.497 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.392 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn