Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 17.500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 21.275,89 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 8.416,84 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 6.191,12 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 127.836 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 155.435 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 152.549 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.591 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.188 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 5.002 dự án
<< Năm trước Năm sau >>

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.243,80 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 179,16 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 165,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 175 dự án

  - Tăng vốn: 76 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 194 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  10.291 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  10.100 triệu USD

 • Nhập khẩu:8.500 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 785,09 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 580,35 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 453,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 138 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 460 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.418 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.177 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.775 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:2.070 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 888,33 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 3.180,50 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 233,86 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 180 dự án

  - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 423 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  11.693 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.471 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.959 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.180 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.964,40 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 421,15 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 502,36 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 241 dự án

  - Tăng vốn: 122 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 610 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.651 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.372 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.064 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.350 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 713,72 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 381,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 436,80 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 205 dự án

  - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 374 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.191 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.035 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.293 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Vốn thực hiện:1.570 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 6.242,91 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 400,84 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 455,34 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 244 dự án

  - Tăng vốn: 112 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 440 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.572 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.102 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.003 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Vốn thực hiện:1.330 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.089,08 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 734,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 879,11 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 195 dự án

  - Tăng vốn: 128 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 445 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.236 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.009 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.763 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Vốn thực hiện:1.250 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 528,34 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 374,60 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 246 dự án

  - Tăng vốn: 96 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 428 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.616 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.525 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.031 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Vốn thực hiện:2.200 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.104,74 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 347,80 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 667,30 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 220 dự án

  - Tăng vốn: 105 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 368 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.190 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.796 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.833 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Vốn thực hiện:1.700 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.740,06 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,09 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 500,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 123 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 414 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.632 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.516 triệu USD

 • Nhập khẩu:14.638 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Vốn thực hiện:1.800 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 3.496,87 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 726,88 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 624,50 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 223 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 379 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.166 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.938 triệu USD

 • Nhập khẩu:6.643 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Vốn thực hiện:1.500 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.478,45 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 421,19 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 897,50 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 298 dự án

  - Tăng vốn: 88 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 467 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.589 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.301 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.943 triệu USD

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn