Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM” (16/05/2018-08:27:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Báo cáo Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 16/5/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020 (22/03/2018-13:27:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT NHU CẦU VỐN KÉO DÀI HẰNG NĂM (Dành cho Vụ chuyên ngành) (15/03/2018-14:52:00 PM) Tài liệu hướng dẫn rà soát nhu cầu vốn kéo dài hằng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho Vụ chuyên ngành, cập nhật ngày 15/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG "ĐIỀU CHUYỂN VỐN BỐ TRÍ KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH" (13/03/2018-18:20:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Điều chuyển vốn bố trí không đúng quy định" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 13/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT NHU CẦU VỐN KÉO DÀI HẰNG NĂM (05/03/2018-17:29:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn cập nhật nhu cầu vốn kéo dài hằng năm trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (27/02/2018-14:10:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 27/02/2018.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" (10/11/2017-16:26:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 10/11/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (Dành cho Vụ chuyên ngành) (25/08/2017-09:29:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho Vụ chuyên ngành, cập nhật ngày 05/9/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (08/06/2017-16:42:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn cập nhật Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (Cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (12/12/2016-15:23:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Đăng ký tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật ngày 27/6/2017.
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn