Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18 tháng 2 năm 2018

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" (10/11/2017-16:26:00 PM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm (Phần Phân bổ chi tiết vốn)" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 10/11/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (Dành cho Vụ chuyên ngành) (25/08/2017-09:29:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho Vụ chuyên ngành, cập nhật ngày 05/9/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG HẰNG NĂM" (19/07/2017-11:10:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Lập Kế hoạch đầu tư công hằng năm" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước dành cho các Bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, cập nhật ngày 01/8/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (08/06/2017-16:42:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn cập nhật Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (Cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN (12/12/2016-15:23:00 PM) Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Đăng ký tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cập nhật ngày 27/6/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CẬP NHẬT BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ" (24/02/2016-11:28:00 AM) Tài liệu hướng dẫn sử dụng chức năng "Cập nhật báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư" trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 19/04/2017.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEAMVIEWER (09/12/2015-15:48:00 PM)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC (03/12/2015-09:12:00 AM) Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn cán bộ thuộc các chủ đầu tư, BQLDA có thể thao tác, quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước, cập nhật ngày 21/10/2017.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC DỰ ÁN ODA (29/10/2015-11:32:00 AM) Tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin dự án ODA dành cho cán bộ thuộc các chủ đầu tư, BQLDA phiên bản 2.0, cập nhật ngày 10/4/2017.
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn