Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 11/09/2019-08:54:00 AM
Áp dụng Luật đấu thầu đối với hình thức mua tàu biển của doanh nghiệp
Kiến nghị của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) (theo Công văn số 7604/VPCP-ĐMDN ngày 24/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

PTSC là công ty cổ phần có vốn góp 51% của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện dự án đầu tư mua tàu biển với tổng mức đầu tư dưới 500 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của PTSC chiếm 30% và vốn vay thương mại của ngân hàng nước ngoài chiếm 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định như sau:

- Tại Khoản 12, Điều 3: Dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển sử dụng vốn Nhà nước là dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu biển mà vốn của Nhà nước chiếm từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

- Tại Khoản 1, Điều 22: Hình thức mua tàu biển sử dụng vốn Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 - Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định: Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

Với các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với dự án đầu tư của PTSC nêu trên, PTSC xác định tỷ lệ vốn Nhà nước trong dự án như sau: 51% x 30% = 15,3% < 30% tỷ lệ vốn Nhà nước và có tổng mức đầu tư dưới 500 tỷ đồng.

Do đó, PTSC không bắt buộc phải áp dụng Luật đấu thầu để mua tàu.

Để có cơ sở thực hiện đúng quy định của pháp luật, doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ xem xét, giải đáp cách thức xác định tỷ lệ vốn Nhà nước trong dự án nêu trên có đúng với quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản số 7604/VPCP-ĐMDN, do Quý Tổng công ty không phải là doanh nghiệp nhà nước nên việc xác định dự án đầu tư mua tàu biển thuộc hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu phải căn cứ vào phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án và đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu. Trường hợp dự án nêu trên có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 44 Điều 4 Luật đấu thầu từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư của dự án (Dự án có tổng mức đầu tư dưới 500 tỷ đồng) thì dự án này thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Quý Tổng công ty chịu trách nhiệm xác định phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 528
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.