Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 27/05/2020-16:40:00 PM
Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch
(MPI) - Phiên họp Hội đồng Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra sáng ngày 27/5/2020 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương tham dự phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học ở nhiều chuyên ngành khác nhau, đại diện các cơ quan nghiên cứu quốc tế.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Thực hiện Luật quy hoạch và Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng ĐBSCL theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng quy hoạch quốc gia và Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên Hội đồng Thẩm định.

Theo Báo cáo, quan điểm lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quan điểm, mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước và quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021-2030. Đồng thời, phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh thần của Nghị quyết số 120/NQ-CP. Đảm bảo tính liên kết tổng thể toàn Vùng, tăng cường hợp tác liên kết phát triển giữa các tiểu vùng và địa phương trong vùng, giữa Vùng với thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công.

Việc lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển vùng ĐBSCL đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước theo yêu cầu đề ra tại Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, cụ thể hóa và kết nối thống nhất, đồng bộ phương hướng tổ chức không gian và phát triển của các ngành, lĩnh vực trên phạm vi lãnh thổ của vùng được đề ra trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia. Đây cũng là cơ sở để lập quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên phạm vi lãnh thổ vùng nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch. Tạo cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, điều phối liên kết phát triển vùng.

Việc lập Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch và quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời đảm bảo kế thừa các nội dung phù hợp và kết quả đã triển khai của quy hoạch thời kỳ trước. Khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có cũng như tính thống nhất, đồng bộ, hệ thống giữa quy hoạch vùng ĐBSCL với quy hoạch cao hơn trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Tạo sự liên kết, phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các địa phương trong Vùng. Gắn kết về không gian và thời gian trong việc lựa chọn và phân kỳ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong quy hoạch.

Cùng với đó, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, với nguyên tắc thị trường trong việc quản lý và phân bổ nguồn lực phát triển. Đồng thời, đảm bảo tính thích ứng, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch cũng như sự tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan trong lập và triển khai thực hiện quy hoạch, khuyến khích, huy động tất cả các tầng lớp, thành phần xã hội, các đối tác quốc tế, doanh nghiệp, cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển.

Nội dung quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo tuân thủ quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, trong đó phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của Vùng; đánh giá tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; các vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong quy hoạch Vùng. Từ đó, đưa ra dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển Vùng các mặt kinh tế, xã hội và môi trường và tổ chức không gian lãnh thổ; xây dựng và lựa chọn kịch bản phát triển. Xác định quan điểm về phát triển Vùng, tổ chức không gian phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ Vùng trong thời kỳ quy hoạch…

Tham gia thảo luận tại phiên họp, các chuyên gia, thành viên Hội đồng Thẩm định bày tỏ đồng tình, đánh giá cao các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của quy hoạch này. Đồng thời, thống nhất với các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch bao gồm quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận quy hoạch, các nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức thực hiện…

Các đại biểu cho rằng, quy hoạch Vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia, có tính tích hợp đa ngành, nhằm đưa ra phương hướng phát triển tổng thể, đồng bộ của toàn Vùng. Đồng thời, giải quyết vấn đề liên kết phát triển, bao gồm liên kết ngành và liên kết không gian nhằm đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực phục vụ sự phát triển chung của toàn Vùng. Qua đó, khắc phục tình trạng mâu thuẫn, chồng lấn giữa các ngành, cạnh tranh giữa các địa phương dẫn đến phát triển manh mún, phân tán và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL trình Chính phủ. Đồng thời nhấn mạnh, vùng ĐBSCL có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Đây là Vùng trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, hiện nay Vùng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, những tác động của tự nhiên, con người… Do vậy, cần phải nghiên cứu một cách toàn diện, khoa học, trên cơ sở đánh giá tổng thể tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, những tác động bên trong, bên ngoài để thực hiện tái cấu trúc kinh tế vùng ĐBSCL. Đồng thời, đánh giá tổng thể, toàn diện thực trạng, rà soát các quy hoạch hiện có, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình quản lý, phát triển vùng ĐBSCL.

Nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng cần phải xác định được các yêu cầu về nội dung nghiên cứu để khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng, từng địa phương; hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh. Những vấn đề đưa vào quy hoạch Vùng phải có tính định hướng cao, mang tính chiến lược, không đi vào các vấn đề cụ thể sẽ vừa hạn chế sự sáng tạo, khó triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, quy hoạch phải đảm bảo tính tổng thể, liên kết, đồng bộ, thể hiện sự phân công hợp tác, không bị xung đột, chồng lấn, trùng lặp, bỏ sót, phải liên kết với các Vùng, với quốc tế.

Quy hoạch vùng ĐBSCL phải khẳng định được đặc thù riêng của Vùng, dựa trên cơ sở tái cấu trúc các ngành, lĩnh vực, sản phẩm, đánh giá đầy đủ các tác động bên ngoài, bên trong, do tự nhiên, con người, của bối cảnh trong nước, quốc tế. Đồng thời, phải xác định được các định hướng ưu tiên của Vùng trong từng giai đoạn, đề xuất được cơ chế quản lý vùng phù hợp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 573
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.