Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
English
a A

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (18/09/2020-15:58:00 PM) Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (24/07/2020-11:03:00 AM) Công văn số 4746/KH-BKHĐT ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) (03/07/2020-09:54:00 AM) Chỉ thị số 02/CT-BKHĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Hướng dẫn Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (18/06/2019-10:18:00 AM) Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (24/05/2019-10:22:00 AM) Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Trang
HUÂN CHƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Sao lục Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 10 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (27/11/2020-11:04:00 AM) Công văn số 05/SY-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 26 tập thể và 02 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (28/11/2019-10:52:00 AM) Quyết định số 2126/QĐ-CTN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho 12 tập thể thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/11/2019-10:48:00 AM) Quyết định số 2110/QĐ-CTN ngày tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 (11/10/2019-10:40:00 AM) Quyết định số 1684/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cho 08 cá nhân thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/07/2019-10:38:00 AM) Quyết định số 1253/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch nước.
Trang Tiếp > Cuối >>
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (03/07/2020-13:58:00 PM) Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 09 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (19/02/2020-14:01:00 PM) Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 19 cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (05/11/2019-16:51:00 PM) Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:48:00 PM) Quyết định số 1367/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 04 cá nhân được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đã có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TƯ ngày 18/3/2002 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (14/10/2019-16:41:00 PM) Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>
CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/06/2020-16:10:00 PM) Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (02/07/2019-16:08:00 PM) Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Ngành Thống kê năm 2018 (05/01/2019-15:57:00 PM) Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/01/2018-15:11:00 PM) Quyết định số 91/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 (19/08/2017-15:51:00 PM) Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang
TIN HOẠT ĐỘNG

Họp Ban soạn thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (18/09/2020-17:30:00 PM) (MPI) – Ngày 18/9/2020, Ban soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PPP về lựa chọn nhà đầu tư họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống.
Dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài: Những bất cập sẽ được tháo gỡ (03/09/2020-16:52:00 PM) (MPI) – Những dự án đã thực hiện theo quy định hiện hành, dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài theo Luật Đầu tư 2020 sẽ hạn chế tối đa thay đổi những chính sách làm tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (31/08/2020-14:24:00 PM) (MPI) - Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công theo vùng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các hội nghị trực tuyến với ba miền Bắc, Trung, Nam với 6 vùng trong cả nước để trao đổi, thảo luận, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 và ngày 31/8/2020 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến với các tỉnh Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (27/08/2020-17:20:00 PM) (MPI) – Trong chuỗi các hoạt động của Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025, ngày 27/8/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021, giai đoạn 2021-2025 với 19 tỉnh vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng (26/08/2020-14:53:00 PM) (MPI) - Ngày 26/8/2020 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.