Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 26 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-16:57:00 PM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế nông nghiệp
Quyết định số 1882/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ tr­­­­­ưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư­­­­­.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Kinh tế nông nghiệp là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn, khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (trừ chế biến sữa, dầu thực vật, thuốc lá, bột và tinh bột, rượu bia nước giải khát) trên phạm vi cả nước.

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng lãnh thổ.

2. Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm về: phát triển ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, thuỷ lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn (xây dựng nông thôn mới; cung cấp nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tác xã; bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn; định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tái định cư), khai thác và chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp (trừ chế biến sữa, dầu thực vật, thuốc lá, bột và tinh bột, rượu bia nước giải khát); hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn;

Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng lãnh thổ.

3. Kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm, các chương trình, dự án đầu tư (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý và hàng năm; Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết các kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương liên quan đến các ngành, lĩnh vực được phân công.

4. Nghiên cứu, phân tích, đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xây dựng danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thu hút vốn ODA; danh mục các chương trình, dự án đầu tư nhóm A trở lên sử dụng vốn nhà nước và các danh mục chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách. Làm đầu mối quản lý các chương trình, dự án được Bộ giao.

5. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các ngành, lĩnh vực do Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm. Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Làm đầu mối tham gia thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của ngành và lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách để các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

6. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; chủ trì hoặc phối hợp tham gia thẩm định quy hoạch phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, kinh tế nông thôn. Thực hiện việc theo dõi, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

7. Nghiên cứu dự báo, thu thập và hệ thống hoá các thông tin về kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Vụ được giao.

8. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Kinh tế nông nghiệp có Vụ trư­­ởng và một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1882_Vu_Kinh_te_Nong_nghiep.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14784
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.