Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:22:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường
Quyết định số 1872/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực: khoa học và công nghệ; giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; điều tra cơ bản; tài nguyên và môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển ít phát thải; tăng trưởng xanh; đóng góp do quốc gia tự quyết định và phát triển bền vững.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực: khoa học và công nghệ (bao gồm cả khu công nghệ cao); giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; điều tra cơ bản; tài nguyên và môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển ít phát thải; tăng trưởng xanh; đóng góp do quốc gia tự quyết định và phát triển bền vững.

2. Chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển ngành và lĩnh vực: khoa học và công nghệ (bao gồm cả khu công nghệ cao); giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; điều tra cơ bản; tài nguyên và môi trường; tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu; phát triển bền vững và cân đối nguồn lực phát triển các lĩnh vực này.

3. Chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nghiên cứu và đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm, hằng năm.

Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Tham gia xây dựng và thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các ngành và lĩnh vực Vụ phụ trách để các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.

4. Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chưong trình, dự án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá định kỳ theo quy định của các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.

5. Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; tham gia thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác theo quy định; theo dõi, quản lý các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Vụ được phân công phụ trách. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.

6. Làm đầu mối tham gia quản lý nhà nước về dịch vụ trong các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách.

Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững; chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh.

Giám sát đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030; chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh. Xây dựng báo cáo thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững hằng năm trình Chính phủ, Quốc hội. Tổ chức sơ kết và tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030; chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh.

7. Nghiên cứu, thu thập và hệ thống hoá các thông tin phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ xử lý và cung cấp thông tin về các lĩnh vực Vụ được giao.

8. Nghiên cứu, đề xuất các đề án, chương trình, dự án đầu tư trong nước và nước ngoài thuộc các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Quản lý các chương trình, dự án được Bộ giao.

9. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của: Bộ Khoa học và Công nghệ (bao gồm cả các khu công nghệ cao), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phổ Hồ Chí Minh, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc và Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

10. Chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; làm thường trực Hội đồng khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch bảo vệ môi trường sử dụng vốn sự nghiệp môi trường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch và danh mục dự án điều tra cơ bản.

11. Thu hút vận động và phân bổ nguồn lực cho biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), phát triển bền vững.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng. Vụ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1872._QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 16984
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.