Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2023
English
a A
Ngày 23/12/2017-09:27:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Quốc phòng, an ninh
Quyết định số 1886/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Quốc phòng, an ninh là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên mọi lĩnh vực và địa bàn cả nước; về bảo đảm nhu cầu cho quốc phòng, an ninh trong thời bình và thời chiến; về cơ chế, chính sách liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo đảm cho nhu cầu quốc phòng, an ninh; phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch phát triển vùng, lãnh thổ gắn với yêu cầu Quốc phòng, an ninh.

2. Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm về bảo đảm nhu cầu quốc phòng, an ninh trong thời bình, thời chiến, bao gồm các ngành và lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tư pháp, biên giới đất liền, Biển đông - Hải đảo, an toàn khu cách mạng và cơ yếu Chính phủ; các nhiệm vụ của Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh Việt Nam. Các Chương trình mục tiêu: Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm; Biển đông - Hải đảo bảo đảm cho lĩnh vực Quốc phòng an ninh trên biển và Hải đảo; Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy; Công nghiệp quốc phòng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Nghiên cứu, đề xuất, cân đối và lựa chọn các dự án đầu tư, các chương trình bảo đảm Quốc phòng, an ninh thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; làm đầu mối theo dõi, quản lý các chương trình, dự án trong lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ.

4. Chủ trì tổ chức thẩm định các quy hoạch, chương trình, dự án đặc biệt thuộc lĩnh vực Quốc phòng, an ninh, tư pháp; phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định các dự án quy hoạch phát triển ngành, vùng lãnh thổ, các dự án đầu tư; tham gia thẩm định thành lập mới, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp thuộc ngành Quốc phòng, an ninh.

5. Nghiên cứu, tham gia đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển và đảm bảo các nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, tư pháp, khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

6. Kiểm tra, theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hằng tháng, quí và hàng năm của các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách; đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án quy hoạch, dự án đầu tư liên quan đến Quốc phòng, an ninh, tư pháp thuộc thẩm quyền của Bộ.

8. Tổ chức nghiên cứu, dự báo, thu thập thông tin về các vấn đề Quốc phòng, an ninh liên quan đến kinh tế - xã hội để phục vụ xây dựng và điều hành kế hoạch.

9. Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch các bộ, ngành: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Quốc phòng, an ninh có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng. Biên chế của Vụ do Bộ tr­­­ưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định.

Cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thuộc Vụ Quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an biệt phái theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các chức danh cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Quốc phòng, an ninh tương đương các chức danh của các sĩ quan công tác ở các cục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an quy định theo sự thống nhất với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, an ninh và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng
Đã ký
Nguyễn Chí Dũng

File đính kèm:
1886.QD.BKHDT.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14880
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.