Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:28:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát triển Hợp tác xã
Quyết định số 1879/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ tr­­­­­ưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.­­­­­

Điều 1. Vị trí và chức năng

Cục Phát triển Hợp tác xã là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cục Phát triển Hợp tác xã có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng và tài khoản cấp 2; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp trong dự toán hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong từng thời kỳ để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Làm đầu mối tổng hợp tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hằng năm và 5 năm.

2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tổng kết việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ trì tổng hợp, xây dựng kế hoạch và phân bổ kinh phí hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ nguồn ngân sách nhà nước cho các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội và hiệp hội.

Theo dõi và tổng hợp tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể ở các Bộ, ngành, địa phương và đề xuất các giải pháp cần thiết để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ.

4. Quy định chế độ báo cáo và kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các vướng mắc; hướng dẫn xử lý các vi phạm trong việc tổ chức và hoạt động thuộc thẩm quyền của Bộ đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

5. Thực hiện hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, hướng dẫn, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết việc thực hiện các chương trình, dự án do các nước, các tổ chức quốc tế hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

6. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, pháp luật, thực tiễn, kinh nghiệm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nước và quốc tế; Nghiên cứu xây dựng mô hình, thí điểm, triển khai, và tổng kết, phổ biến nhân rộng điển hình tiên tiến trong kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

7. Chủ trì, hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng, khai thác và sử dụng Cổng thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, hợp tác xã; cung cấp thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng pháp luật, chiến lược, kế hoạch, chương trình, cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực được giao; Phát hành ấn phẩm thông tin về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên toàn quốc.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, phổ biến, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; kiến nghị giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

9. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương, các tổ chức đoàn thể trong việc nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phạm vi cả nước.

10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Các đơn vị trực thuộc Cục Phát triển Hợp tác xã gồm:

1. Phòng Tổng hợp;

2. Phòng Chính sách và hợp tác quốc tế;

3. Phòng Quản lý Hợp tác xã.

4. Văn phòng Cục;

Biên chế công chức và lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Cục do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Lãnh đạo Cục Phát triển Hợp tác xã

1. Cục có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

3. Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục; xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục phù hợp với pháp luật hiện hành.

4. Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động của Cục.

5. Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1879_Cuc_PT_Hop_tac_xa.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14560
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.