Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:30:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Quyết định số 1880/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Pháp chế là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng theo dõi và thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật và tổ chức thực hiện công tác pháp chế thuộc thẩm quyền của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Chủ trì lập kế hoạch, chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

2. Chủ trì xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng, tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực quản lý của Bộ.

3. Tham gia ý kiến về các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành hoặc địa phương xây dựng theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

4. Thẩm định tính hợp hiến, hợp pháp, cơ sở pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Bộ soạn thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ.

5. Tham gia thẩm định, góp ý dự án đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ và đề nghị của đơn vị trong Bộ.

6. Chủ trì tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật; làm đầu mối lập kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

7. Chủ trì đàm phán các điều ước quốc tế về đầu tư; chủ trì hoặc tham gia đàm phán các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các hoạt động khác liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

8. Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn thực hiện điều ước, thỏa thuận quốc tế nêu tại Mục 7; làm đầu mối xây dựng chính sách và tổ chức đàm phán cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế về đầu tư.

9. Chủ trì hoặc tham gia hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh và các văn bản pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

10. Chủ trì tổ chức rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật; làm đầu mối lập kế hoạch tổ chức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

11. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Pháp chế có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trư­­­ởng; Vụ Pháp chế làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trư­­­ởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ tr­­­ưởng Vụ Pháp chế và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1880_Vu_Phap_che.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14971
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.