Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 1 tháng 4 năm 2023
English
a A
Ngày 22/12/2017-09:36:00 AM
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ
Quyết định số 1855/QĐ-BKHĐT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Trình Bộ trưởng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Về tổ chức bộ máy:

a) Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp, giải pháp kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Bộ và ngành thống kê;

b) Thẩm định, trình Bộ trưởng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ và dự thảo Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; thẩm định các đề án, văn bản kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ.

c) Trình Bộ trưởng văn bản thành lập các tổ chức hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

3. Về vị trí việc làm và biên chế:

a) Hướng dẫn, thẩm định việc xây dựng trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và quản lý vị trí việc làm đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

b) Hướng dẫn việc lập kế hoạch biên chế công chức và số lượng viên chức của các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế công chức và số lượng viên chức để Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Trình Bộ trưởng quyết định giao biên chế công chức hằng năm đối với các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ theo quy định.

4. Về công tác cán bộ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thống kê;

b) Tham mưu, đề xuất với Bộ trưởng tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, phân công công tác; quản lý ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp; nâng lương; quy hoạch; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức; nghỉ hưu, thôi việc, nghỉ không hưởng lương, tinh giản biên chế; tiếp nhận, tiếp nhận lại, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; đánh giá và phân loại công chức, viên chức; kê khai tài sản, thu nhập; quản lý hồ sơ cán bộ; kỷ luật; thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước trong các đơn vị thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

c) Trình Bộ trưởng quyết định việc cử, cho phép công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước đi công tác ở trong nước và nước ngoài; giải quyết việc cho phép công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ đi nước ngoài về việc riêng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

5. Về đào tạo và bồi dưỡng:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ lập kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm do Nhà nước cấp; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức biên soạn, thẩm định các chương trình, tài liệu về đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công của Bộ trưởng;

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức, đơn vị ngành kế hoạch và đầu tư tại địa phương theo phân công của Bộ trưởng;

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cử công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ khác;

đ) Giúp Bộ trưởng quản lý Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng và các cơ sở đào tạo khác thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

6. Làm nhiệm vụ thường trực Văn phòng Ban cán sự đảng, thực hiện chức năng Văn phòng giúp việc cho Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc: Chuẩn bị nội dung, tài liệu cho các cuộc họp của Ban cán sự đảng bàn công tác nội bộ của Bộ; các cuộc họp, làm việc của Ban cán sự đảng với các Ban của Trung ương Đảng; chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết, kiểm điểm công tác hằng năm của Ban cán sự đảng; các báo cáo về việc triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được Ban cán sự đảng giao; tiếp nhận, chuyển giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, con dấu của Ban cán sự đảng theo quy định; các nhiệm vụ khác theo phân công.

7. Giúp Bộ trưởng quản lý các đơn vị báo chí thuộc Bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; quy hoạch, kế hoạch sắp xếp hệ thống các đơn vị báo chí thuộc Bộ; trình Bộ trưởng phê duyệt chủ trương và báo cáo cấp có thẩm quyền về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử; xếp hạng cơ quan báo chí; đầu mối báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các đơn vị báo chí thuộc Bộ.

8.Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan Bộ và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ của Bộ theo quy định của pháp luật.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hội trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, công tác thanh niên, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em, công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

12. Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế; chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

13. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Vụ.

14. Tham gia ý kiến đối với các văn bản về chế độ, chính sách liên quan đến công tác tổ chức cán bộ; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

15. Quản lý đội ngũ công chức, tài sản của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; tham gia các Ban soạn thảo,Tổ biên tập các đề án xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và một số Phó Vụ trưởng; Vụ Tổ chức cán bộ làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên; biên chế của Vụ do Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Người đứng đầu các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Bộ trưởng

Đã ký

Nguyễn Chí Dũng


File đính kèm:
1855.pdf

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 24214
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.